Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Financieringsfunctie
De prognose van de interne en externe rente baten en -lasten is geactualiseerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 577.000, met name als gevolg van een rentevoordeel van € 451.000 op de langlopende geldleningen, een rentevoordeel van € 65.000 op kortlopende leningen en rekening courant en een niet geraamde ontvangst van Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh, inzake een verstrekte borgstelling.

Budgetneutrale wijzigingen:

Veiligheid werkvloer garage
Uit een risicoinventarisatie blijkt dat de veiligheid op de werkvloer in de garage (werkplaats) aan de Admiraal Banckertweg verhoogd wordt door het aanbrengen van een afdekking van de smeerkuil (de langwerpige sluis in de vloer van waaruit aan de onderkant van de voertuigen gewerkt kan worden). Hiervoor is een krediet van € 30.000 nodig. Op het bestaande krediet voor de vervanging van de tanks voor afgewerkte olie is dit bedrag nog beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit krediet aan te wenden ter dekking van de investering aan de vloer en overkapping van de smeerkuil.

Wagenpark tijdelijk inhuur materieel
In de afgelopen jaren is de planning van de vervanging voertuigen geprofessionaliseerd. Dit betekent dat de planning van vervanging met de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt afgestemd. Dit heeft tot gevolg dat gecontroleerd tijdelijk materieel wordt ingehuurd. Inmiddels zijn er veel voertuigen vervangen, desondanks zijn er in het eerste half jaar meer huurkosten gemaakt omdat nog niet alle voertuigen zijn geleverd. De verwachting is dat de huurkosten met € 50.000 worden overschreden. Doordat er veel voertuigen zijn vervangen, zijn er echter in 2018 ook veel oude voertuigen als occasion verkocht. Voorgesteld wordt de overschrijding van de huurkosten te dekken uit het incidentele voordeel van de verkoopopbrengsten.

Verlaging kredieten en budgetten voor overhead
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is de financiële wetgeving (BBV) over de verslaglegging van de overhead gewijzigd. Dit heeft geleid tot wijzigingen binnen de systematiek van het doorbelasten van uren x tarief (de zgn. plankostensystematiek) zoals deze tot op heden is toegepast. Vanaf 2018 wordt het uurtarief dat wordt doorbelast naar kredieten/budgetten die vanuit de prestaties, reserves of subsidies werden gedekt exclusief overhead doorbelast. Die overhead wordt nu verantwoord op de prestatie overhead in de exploitatie. Bij het opstellen van de begroting 2018 is besloten dat betreffende overhead € 1,5 miljoen bedraagt en is dit als taakstelling in de begroting opgenomen. Voorgaande betekent dat de kredieten/budgetten die vanuit de prestaties, reserves of subsidies worden gedekt in 2018 worden verlaagd vanwege het feit dat tegen een lager uurtarief (namelijk exclusief overhead) wordt doorbelast dan waarbij bij het opstellen van de projectbegroting rekening was gehouden. Voor de berekening van dat deel is in de tijdschrijfadministratie gekeken hoeveel uren er tot en met 1 juli 2018 zijn doorbelast. Dit aantal is geëxtrapoleerd tot einde jaar 2018. Het aantal uur keer het tarief voor overhead van € 48 wordt in mindering gebracht op het krediet/budget om de taakstelling in te vullen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 1.034.000. In de decemberwijziging 2018 wordt op basis van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot uren die aan kredieten/budgetten in 2018 zijn doorbelast een nacalculatie gemaakt.

Plankosten
In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien in de reserve, dit is in inmiddels gebeurd voor de projecten ijshal en uitvoering auto- en fietsbewegwijzering. Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze twee stortingen te onttrekken aan de reserve en het bedrag van € 318.000 weer beschikbaar te laten stellen binnen het krediet Plankosten definitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden bij nieuwe projecten.

Taakmutaties meicirculaire
De taakmutaties hebben betrekking op wijziging van de integratie-uitkeringen sociaal domein. De bedragen worden verrekend met de overeenkomende budgetten in de programma's. In de brief over de meicirculaire van 19 juni 2018 heeft het college de raad hierover geïnformeerd.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.