Tweede Voortgangsrapportage 2023

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

2A1.1 Aanpak Ondermijning

In de afgelopen maanden is er sprake geweest van een (tijdelijke) onderbezetting op zowel ondermijning als Bibob, Daardoor heeft de lijn van de eerste voortgangrapportage zich niet helemaal kunnen voortzetten. Er is bovendien al langere tijd sprake van een toenemende complexiteit van dossiers, waardoor nog scherpere keuzes gemaakt moeten worden welke zaken worden opgepakt.

2A3.1 Stedelijke Jeugdaanpak

Het afgelopen jaar is in het kader van de Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) naast de reguliere wijken (Noord, Slaaghwijk, Zuid West en de Mors) ook extra inzet gepleegd in de Stevenshof. Er is door de jeugdregisseur veel geïnvesteerd in het opzetten van een netwerk en samenwerking tussen onderwijs, sociaal domein en het veiligheidsdomein. Dit heeft erin geresulteerd dat alle jongeren om wie zorgen/meldingen zijn, goed in beeld zijn. Alle ouders zijn erbij betrokken en gesproken. Desalniettemin heeft de inzet nog onvoldoende effect gehad en is er meer inzet nodig om de overlast, onveiligheidsgevoelens en zorgen om de jeugd structureel aan te pakken. Het lijkt erop dat de gebruikelijke interventies hier geen resultaat geven. Daarom wordt op dit moment een analyse gemaakt en samen met experts en wetenschappers (Leiden Kennisstad) gekeken naar mogelijke oplossingen. Binnenkort zullen raadsleden worden uitgenodigd hierover mee te denken. We hopen voor het einde van het jaar met een plan van aanpak te komen.