Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

08.03

Onderhoudsbudget nieuwe sportaccommodaties

L

S

  

-250

0

0

0

 

08.04

Uitvoeren nieuwe verkeersplannen

L

S

  

30

0

0

0

Budgettair neutraal

08.01

Prijsstijging op installaties Combibad/IJshal

L

S

  

0

0

0

0

 

08.02

Muziekschool Hazewindsteeg

L

I

  

-800

0

0

0

     

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

1.090

0

0

0

    

S

  

0

0

0

27

   

B

I

Ja

Reserve economische impulsen Kennisst P8

-290

0

0

0

    

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

0

0

0

-27

Resultaat programma

      

-220

0

0

0

Bedragen * 1.000