2de Voortgangsrapportage 2021

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2021, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2021 willen realiseren (overige taakstellingen in Programmabegroting 2022-2025 zijn vanaf 2022).

Voor 2021 zijn er nog een tweetal taakstellingen met een totaal bedrag van 254.000.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Taakstelling 2021

Bedrag

  

Toebedeelde taakstelling

 

Sportaccommodaties

-23.853

  

Overige financiële opgaven

 

Stelpost VRIS applicatierationalisatie

-230.000

Totaal

-253.853

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

Sportaccommodaties
Op de sportaccommodaties staat een taakstelling van circa 24.000. Dit is het restant van de totale structurele taakstelling van 788.000. Het resterende deel van deze taakstelling wordt ingevuld door een besparing op de energielasten.

Overige financiële opgaven

VRIS applicatierationalisatie
Bij de overgang van de I-medewerkers en applicaties naar Servicepunt71 is het uitgangspunt dat er een besparing wordt gerealiseerd. In de begroting van Leiden is hiervoor in de begroting 2021 een bedrag opgenomen van 230.000. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en in welke mate deze taaksteling kan worden ingevuld.