Ga naar boven

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2018, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Totaal budget

Wijzigingen rapportage

Resterend

Centrale taakstelling

Aanpassing personeelsomvang

-80.000

-

-80.000

Totaal centrale taakstellingen

-80.000

-

-80.000

Toebedeelde taakstellingen

Gegevens

-35.000

-35.000

-

Cluster Beheer

-288.000

-

-288.000

Cluster PHV

-15.000

-

-15.000

Sportaccommodaties

-111.000

-

-111.000

Overige taakstellingen

-11.000

-11.000

Totaal toebedeelde taakstellingen

-460.000

-

-460.000

Eindtotaal

-540.000

-35.000

-505.000

In het resterende jaar verwachten wij de taakstelling aanpassing personeelsomvang en overige taakstellingen te kunnen invullen.

Gegevens
De taakstelling binnen gegevens wordt in deze bestuursrapportage structureel ingevuld (zie paragraaf 4.8 technische wijzingen).

Beheer:
Cluster Beheer heeft de afgelopen jaren in totaal voor € 8,5 miljoen structureel bezuinigd. Invulling van deze structurele bezuiniging heeft over de hele linie geleid tot het verlagen van de beschikbare budgetten met zo’n 20%, zoals personeel, wagenpark, huisvesting, materiaal, externe inhuur en afvalverwerking.

Eind 2016 is een nieuwe inkooptaakstelling van € 288.000 structureel toegevoegd, waardoor de nog te realiseren taakstelling in cluster Beheer is opgelopen naar € 760.000 in 2018, € 806.000 in 2019 en € 825.000 in de jaren 2020 en verder. Deze taakstelling is opgenomen in Programmabegroting 2018.

In het kader van het project “Ruimte voor de stad” is in 2016 en 2017 een pakket bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. In 2018 wordt de laatste tranche van het maatregelenpakket doorgevoerd, waardoor conform raadsbesluit iets meer dan € 1.000.000 wordt bezuinigd. In het beheer zijn maatregelen getroffen en werkzaamheden geschrapt, waarbij het grootste deel van het maatregelenpakket kon worden doorgevoerd met behoud van beeldkwaliteitsniveau B openbare ruimte.

Door dit pakket bezuinigingsmaatregelen, door het realiseren van inkoopvoordelen door innovatief inkopen en door verdergaande bezuinigingen in bedrijfsvoering is de nog te realiseren taakstelling voor cluster Beheer eind 2017 verder teruggebracht.

Restant van de taakstellingen is genoemde structurele taakstelling op inkoop van € 288.000. De inzet is (aanvullende) financiële voordelen te realiseren door innovatief in te kopen. Maar dit zijn nooit structurele voordelen. Bij inkopen gaat het om eenmalige voordelen of om diensten die voor een, twee of drie jaar worden ingekocht. De inzet op het realiseren van de structurele inkooptaakstelling zal vanzelfsprekend de komende jaren onverminderd groot zijn, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat het realiseren van deze inkooptaakstelling de komende jaren moeilijk wordt, omdat de markt aantrekt en nu al op een aantal werken en diensten de aanbestedingsprijzen tegenvallen

Sportaccommodaties:
De totale structurele taakstelling op het domein sport bedroeg € 788.000. Van deze taakstelling is tot op heden € 500.000 structureel ingevuld. Het grootste deel hiervan (2/3 deel) is gerealiseerd door efficiencymaatregelen in de organisatie. Daarnaast is een verhoging van de inkomsten gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in vooral de zwembaden.

Ook in dit jaar is scherp gekeken naar mogelijkheden om de taakstelling verder terug te brengen. Het is gelukt om alsnog een extra besparing te realiseren (structureel) op de personeelskosten door een innovatieve wijze van inroosteren van de medewerkers. Hierdoor is de inhuur van externen drastisch afgenomen. Met deze besparing op personeelskosten wordt de taakstelling verder ingevuld.

Tennisclub Unicum is verzelfstandigd. Daarmee ontstaat na twee jaar (v.a. 2020) een structurele besparing (op onderhoud) van € 20.000.

Wij onderzoeken nog op welke wijze we het restant van de taakstelling kunnen invullen, met zo min mogelijk consequenties voor de ambities op sportgebied.