Ga naar boven

Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit twee delen:

  • Verantwoording van de beleidsrealisatie en financiële afwijkingen van de programmabegroting 2018;
  • Een aantal paragrafen dat een dwarsdoorsnede geeft van deze programma's vanuit een beheersmatig perspectief.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2018. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op koers ligt:

Stoplicht

Betekenis

  • Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

  • Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

  • Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de bestuursrapportage een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Naast de doelenbomen, geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn in één tabel samengevat. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen. De bestuursrapportage en begrotingswijziging bevatten alleen incidententele voor- en nadelen in 2018 of budgettair neutrale voor- en nadelen voor het meerjarenbeeld.

Binnen afzonderlijke aanmeldingen kunnen de namen van meerdere wethouders voorkomen. Uiteraard de naam van de wethouder die verantwoordelijk is voor dat project, maar ook de naam van de wethouder(s) die verantwoordelijk is/zijn voor (een deel van) de dekking van het project.