Tweede Voortgangsrapportage 2023

Leeswijzer

De voortgangsrapportage bestaat uit twee delen:

  • Verantwoording van de beleidsrealisatie van de Programmabegroting 2023;
  • De paragrafen plankosten, initiatieven derden, personele lasten, bedrijfsvoeringsreserve concern, taakstellingen en halfjaarsrapportage meerjarenperspectief grondexploitatie.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2023. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op schema ligt:

Stoplicht

Betekenis

  • Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

  • Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

  • Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.