Voorwoord

Uit de Tweede Bestuursrapportage 2018 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2018 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van € 0,3 miljoen. Dit is vooral het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals een sterke prijsstijging door marktwerking en wetswijzigingen (o.a. maatregelen Stationstunnel en Vennootschapsbelasting). Daarnaast is er sprake van meerwerk bij accountantskosten en extern juridische advies.

In deze bestuursrapportage is ook een meevaller van € 0,6 miljoen bij de financieringsfunctie opgenomen, met name als gevolg van een rentevoordeel op de langlopende geldleningen.

We stellen u voor om het verwachte nadeel van € 0,3 miljoen direct te verrekenen met de concernreserve zodat de begroting weer op ‘0’ sluit. Hierdoor zal de jaarrekening 2018 alleen nog afwijkingen bevatten ten opzichte van deze bestuursrapportage.

In deze Tweede Bestuursrapportage stellen we ook voor om een aantal incidentele budgetten over te hevelen waarvan we nu al weten dat de bijbehorende uitgaven pas in 2019 gaan plaatsvinden. Door deze overhevelingen en enkele budgetneutrale wijzigingen nu uit te voeren, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening.


Leiden, september 2018

College van burgemeester en wethouders