1e Voortgangsrapportage 2022

Voorwoord

De 1e Voortgangsrapportage 2022 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2022 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de prestaties uit de begroting volgens plan. Ondanks het loslaten van de landelijke coronamaatregelen zijn er binnen het programma Cultuur, sport en recreatie nog enkele prestaties die worden beïnvloed door het coronavirus.

Vluchtelingencrisis Oekraïne
De uitvoering van enkele prestaties staat onder druk als gevolg van een capaciteitsverschuiving naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voorlopig is het uitgangspunt dat de kosten van deze vluchtelingencrisis volledig worden gedekt door een nog te ontvangen rijksbijdrage.

Prijsstijgingen
De huidige marktontwikkelingen vergroten de kans dat binnen de lopende investeringsprojecten tegenvallers optreden die het eerder vastgestelde ambitieniveau onder druk zetten. Een tweede punt waarop prijsstijgingen doorwerken in de begroting is via loonontwikkeling bij partijen waarbij de gemeente inkoopt of waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.
Als de loonontwikkeling in deze sectoren sterker stijgt dan de gemeentelijke index1, leidt dit voor gesubsidieerde instellingen tot een tekort. Dat komt omdat de subsidie dan vaak minder toeneemt dan de eigen kostenontwikkeling. Voor diensten die de gemeente inkoopt leidt dit tot een tekort op de eigen begroting, omdat de budgetten minder zijn geïndexeerd dan de kostenstijging bij de diensten die hiermee worden ingekocht. Op dit moment is het effect van de prijsstijgingen op het realiseren van de vastgestelde ambities nog niet geheel in beeld.

Overige financiële ontwikkelingen
Naast de niet geraamde uitgaven voor de vluchtelingencrisis zijn er nog andere financiële ontwikkelingen, zoals een per saldo incidenteel voordeel op de financieringsfunctie en kapitaallasten en het resultaat van de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds.

De bijbehorende begrotingswijziging (jaarschijf 2022) zal onderdeel zijn van het raadsvoorstel bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 en deze zullen we daar ook toelichten.

Leiden, mei 2022

College van burgemeester en wethouders

  1. De gemeentelijke index volgt de macro-economische ontwikkeling