2de Voortgangsrapportage 2021

Voorwoord

Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2021 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2021 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan.

De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van 199.000. Dit is een resultante van een aantal tegenvallers en een forse meevaller van 2,0 miljoen op de bijstand (daling aantal uitkeringen).

De algemene uitkering 2021 ontwikkelt zich negatief door een verdere krimp van de gemeente ten opzichte van 2020. De daling van het aantal inwoners leidt ook tot daling van de daaraan gerelateerde sociale maatstaven. Wel verwachten we dat de derving van inkomsten voor parkeren, leges en marktgelden als gevolg van corona, wordt gecompenseerd in de algemene uitkering. Per saldo zal de uitkering dit jaar 614.000 lager uitvallen.

Een andere belangrijke tegenvaller ontstaat bij de viering van Leidens Ontzet. In verband met corona moeten we extra kosten maken om de viering in aangepaste vorm door te kunnen laten gaan (€ 645.000). Voor de implementatie van het nieuwe raadsinformatie- en bestuursinformatiesysteem is 200.000 nodig en door tegenvallende inkomsten is 200.000 extra nodig voor het Grafisch Productie Centrum.

We stellen u voor om het verwachte nadeel van per saldo 199.000 direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit. Hierdoor bevat de jaarrekening 2021 alleen nog de verschillen ten opzichte van deze voortgangsrapportage.

In deze Tweede Voortgangsrapportage stellen we ook voor om een aantal budgetneutrale, technische wijzigingen door te voeren. Door deze wijzigingen nu te verwerken, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening.


Leiden, september 2021

College van burgemeester en wethouders