Tweede Voortgangsrapportage 2023

Voorwoord

Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2023 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2023 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan.

Financiële beeld
De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van 0,8 miljoen voor 2023. Het nadeel voor 2023 is een resultante van een aantal tegenvallers en een forse meevaller van 1,0 miljoen op de bijstand.

De algemene uitkering 2023 is 1.020.000 lager omdat conform de meicirculaire 2023 een deel van de aangekondigde loon- en prijscompensatie niet is uitgekeerd.

Andere belangrijke tegenvallers zijn een nadeel van 1,5 miljoen door het afboeken van plankosten Werninkterrein omdat er geen overeenstemming is bereikt met de ontwikkelaar, een tekort van 240.000 bij de Veiligheidsregio door o.a. de nieuwe CAO en 216.000 voor de organisatie van nieuwe verkiezingen na de val van het kabinet.

We stellen u voor om het verwachte nadeel van per saldo 0,8 miljoen direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit.

Overgang Servicepunt71 naar Leiden (cluster Interne Dienstverlening en Advisering)
Het nieuwe cluster Interne Dienstverlening en Advisering (IDA) krijgt steeds meer vorm. Om de bedrijfsvoering te versterken wordt de (leidinggevenden)structuur van het cluster gewijzigd. Het concept-organisatieplan IDA waarin dit is uitgewerkt is ter advies voorlegd aan de OR. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2024. Gelijktijdig worden leer- en ontwikkelplannen uitgewerkt om de dienstverlening te optimaliseren. Ook wordt gewerkt aan een strategisch bedrijfsvoeringsplan waarin de strategische thema’s/ prioriteiten voor komende jaren worden bepaald.

De algemene reserve van Servicepunt71 is na de liquidatie per 31-12-2022 toegevoegd aan de concernreserve van gemeente Leiden. Vanuit dit (geoormerkte) deel wordt voor de periode 2023-2025 een bedrag van afgerond 3,9 miljoen onttrokken voor het afronden van activiteiten en verplichtingen uit Servicepunt71 waaronder de vervanging van het financieel systeem. Deze mutaties zijn budgetneutraal in de voortgangsrapportage verwerkt om een accuraat beeld van het resultaat te presenteren.

Leiden, september 2023

College van burgemeester en wethouders