2de Voortgangsrapportage 2022

Voorwoord

In juni 2022 is het nieuwe college van start gegaan om het beleidsakkoord “Samen leven in Leiden” te realiseren. Een beleidsakkoord met ambitieuze plannen voor de toekomst. Ondertussen hebben we te maken met flinke uitdagingen en leven we in roerige tijden. Deze 2e Voortgangsrapportage is de eerste integrale P&C rapportage van dit nieuwe college. De rapportage geeft een beeld waar we staan ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Daarnaast bevat deze voortgangrapportage ook de financiële vertaling van de jaarschijf 2022 van het nieuwe beleid uit het beleidsakkoord. Dit nieuwe beleid wordt bij de betreffende programma's toegelicht.

De realisatie van de prestaties 2022 gaat voor het overgrote deel volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht voordeel van 106.000.

De belangrijkste meevaller doet zich voor op het BUIG-budget. Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2022 wordt een incidenteel voordeel verwacht van 2,0 miljoen.
Daarnaast laat de komst van de Omgevingswet voor dit jaar een plus zien vanwege extra inkomsten via de Algemene Uitkering. Deze meevaller van 1,3 miljoen kan niet los worden gezien van de impact van de komst van de Omgevingswet op het meerjarige financiële beeld. Deze impact is betrokken bij de programmabegroting 2023-2026.
Doordat de uitgaven binnen de investeringen minder snel worden gerealiseerd dan eerder begroot is er een incidentele vrijval van kapitaallasten. Deze kan niet los worden gezien van het nadeel op het taakveld treasury vanwege de verlaging van de omslagrente. Per saldo ontstaat hier een voordeel van 1,1 miljoen.
Tot slot laat de algemene uitkering uit het gemeentefonds een voordeel zien. Door een stijging van de rijksuitgaven neemt ook het gemeentefonds toe. Aan de andere kant blijft de groei van inwoners en woningen achter bij de verwachtingen. Het resultaat is per saldo een voordeel van 0,9 miljoen.

Tegenover deze meevallers staan diverse kleinere tegenvallers zoals de stijgende kosten van de brandverzekering voor gemeentelijk gebouwen (550.000), extra kosten voor de tijdelijke huisvesting van statushouders (430.000), de vervanging van de uitkeringsadministratie 478.000 en de viering van Leidens ontzet, inclusief een 3 oktober jongerenfeest (455.000).

Bij een aantal projecten komen nu ook de nadelige gevolgen van de extreme prijsstijgingen in beeld. In het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden 2022 - 2026’ is hiervoor een extra buffer gecreëerd. Besluitvorming hierover maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2023-2026. De buffer is bestemd als investeringsbuffer voor zover de prijsstijgingen niet redelijkerwijs binnen het project zijn op te vangen. Bij de 4e technische wijziging zullen we u een afgewogen voorstel hoe om te gaan met de prijsstijgingen in het algemeen en de inzet van de buffer bij projecten.

In de 2e Voortgangsrapportage zijn ook de voorstellen voor nieuw beleid uit het beleidsakkoord opgenomen, voor zover de kosten in 2022 vallen. Een voorbeeld hiervan is extra budget voor het in stand houden van de huisvesting van culturele instellingen (448.000). Alle voorstellen voor nieuw beleid zijn afzonderlijk toegelicht bij de programma's.

We stellen u voor om het verwachte resultaat van per saldo 106.000 direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit.

De 2e Voortgangsrapportage bevat ook een aantal budgetneutrale wijzigingen. Door deze wijzigingen nu te verwerken, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening.


Leiden, september 2022


College van burgemeester en wethouders