Ga naar boven

Personele lasten en externe inhuur

Inleiding

Deze prognose is gebaseerd op een dwarsdoorsnede van afdelingsbudgetten met alle uitgaven en inkomsten op het gebied van salarislasten en externe inhuur van de gemeentelijke afdelingen en instellingen.

Deze is exclusief gegevens van DZB, de gegevens van DZB zijn in zijn geheel opgenomen onder programma 10 ‘Werk en Inkomen’.

Totaal budget

Prognose uitgaven/
inkomsten

Vrije ruimte

Percentage inhuur

salarislasten en interne inhuur

83.964.133

83.716.322

247.811

interne inhuur

1.086.378

3.147.451

-2.061.074

externe inhuur

8.397.867

18.519.991

-10.122.124

inkomsten ter dekking salarislasten en inhuur

-11.658.276

-23.218.701

11.560.425

GEMEENTEBREED TOTAAL

81.790.102

82.165.064

-374.962

19,8%

Toelichting

Algemeen
Volgens de prognose wordt een negatief resultaat verwacht op de salarislasten en inhuur van de gemeentelijke afdelingen en instellingen van totaal € 374.962. Het negatieve resultaat is 0,4% van het totale beschikbare budget voor salarislasten en inhuur. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door knelpunten bij het Projectbureau. Door aanpassing van de regels met betrekking tot de overhead bij externe inhuur en door verminderde productiviteit bij de vaste medewerkers als gevolg van zwangerschap en ziekte is het moeilijk om de begrote inkomsten te realiseren. Op dit moment wordt het nadeel nog niet meegenomen in het saldo van de Tweede Bestuursrapportage. De komende periode zal een nadere analyse plaatsvinden. Eventueel zal op basis van de uitkomsten van deze analyse bij de Decemberwijziging 2018 alsnog een (gecorrigeerde) afwijking worden gemeld. Uiteraard zal in de laatste maanden van dit jaar een grote inspanning worden geleverd om het negatieve resultaat terug te dringen.

Ontwikkeling salarislasten
De uitgaven voor salarislasten zijn € 247.811 lager dan het begrote bedrag. Dit resultaat is 0,3% van het beschikbare salarisbudget. De bezetting binnen de gemeente is van 100,3% per 1 januari naar 99,0% per 1 augustus gegaan.

Ontwikkeling interne inhuur
De interne inhuur betreft alle inhuur van medewerkers van andere teams en van medewerkers van de vier gemeenten en het Servicepunt. Dat gebeurt in de vorm van flexatures en andere tijdelijke inhuur. Daarnaast ook inhuur van andere overheidsinstellingen. Op de uitgavenkant is het resultaat negatief maar deze inhuur wordt gedekt door budgetruimte bij de formatie en inkomsten door doorbelasting aan speciale taken en projecten.

Ontwikkeling externe inhuur

Het percentage externe inhuur ten opzichte van het beschikbare budget salarislasten en inhuur komt uit op 19,8%. Het percentage wordt vooral sterk verhoogd door inhuur voor de vele projecten die door het Projectbureau worden uitgevoerd. Niet alleen vanwege de benodigde kwantiteit aan projectmedewerkers, maar ook vanwege de benodigde specifieke expertise is het vaak noodzakelijk externe krachten in te huren. Zonder de cijfers van het Projectbureau komt het percentage externe inhuur uit op 13,9 %. Over het jaar 2017 jaar was dit nog 15,1% (de personeelsmonitor over 2017 van de VNG laat een landelijk gemiddelde van 17% zien).

Voor de vele - vaak eenmalige - activiteiten en projecten in de stad huren we meer in dan begroot. Daar staat tegenover dat deze kosten voor het grootste deel gedekt worden binnen het resultaat.