2de Voortgangsrapportage 2021

Leeswijzer

De voortgangsrapportage bestaat uit twee delen:

  • Verantwoording van de beleidsrealisatie van de Programmabegroting 2021;
  • De paragrafen plankosten, initiatieven derden, personele lasten, bedrijfsvoeringsreserve concern, taakstellingen, halfjaarsrapportage meerjarenperspectief grondexploitatie en 'in control'.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2021. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op schema ligt:

Stoplicht

Betekenis

  • Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

  • Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

  • Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Corona
Deze rapportage ziet nog steeds op een bijzonder ongewone periode als gevolg van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De impact van die maatregelen op de prestaties van de gemeente is niet op alle fronten goed te bepalen, omdat de consequenties nog niet met zekerheid of concreet zijn aan te geven en/of omdat effecten zich (mogelijk) pas op langere termijn zullen manifesteren. Bij de beoordeling van de prestaties is onderstaande richtlijn gehanteerd:

  • als er evident een direct effect is van de corona-maatregelen op de te leveren prestatie dan is het stoplicht op oranje gezet met een toelichting onder betreffende prestatie;
  • als het effect van de corona-maatregelen op de te leveren prestatie nog hoogst onzeker, hypothetisch of discutabel is, dan is het effect niet in de kleur van de stoplichten verwerkt, maar benoemd als onzekerheid in de inleiding op het programma of onder betreffende prestatie.

We realiseren ons dat de groene beoordeling van gemeentelijke prestaties die volgt uit deze werkwijze op een aantal terreinen contrasteert met de in de praktijk ervaren impact van de maatregelen. Gezien de onzekerheden die de aanwezigheid van het coronavirus met zich meebrengt, blijven we rekenen met onzekerheidsmarges.