1e Voortgangsrapportage 2023

Samenvatting

Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 200 prestaties waarin de Programmabegroting 2023 is opgedeeld, verwachten we dat 186 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 14 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). Er zijn op dit moment geen prestaties waarbij we verwachten dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2023 kunnen worden gerealiseerd ('rood').

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt: