Ga naar boven

Samenvatting

Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 192 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 15 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Financiele afwijkingen

In onderstaande tabel zijn de financiele afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.

De verwachte afwijkingen voor 2018 zijn (- = voordelig / bedragen x € 1.000)

Programma

Omschrijving

Bedrag 2018

Totaal programma

5

Energiekosten openbare verlichting

65

Groen werkzaamheden

130

Maatregelen Stationstunnel

150

345

6

Plankosten YNS-locatie

106

106

AD

Financieringsfunctie

-577

-577

OVH

Vennootschapsbelasting 2018

70

Accountantskosten

90

Vergroening Energie

90

Extern juridisch advies

150

400

TOTAAL TE VERREKENEN MET CONCERNRESERVE

274