Ga naar boven

Samenvatting

Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 188 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Bijstellen begroting

Naast de voortgang van de diverse prestaties geeft de Bestuursrapportage ook inzicht in de financiële afwijkingen die worden voorzien. Voor een deel zijn deze budgetneutraal en hebben daarmee geen invloed op het resultaat. Voor een deel betreft dit mee- en tegenvallers die wel invloed hebben op het resultaat. Daarnaast bevat deze Bestuursrapportage ook nieuw beleid dat voortkomt uit het Beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de Stad'. Per saldo bedraagt het resultaat van deze programmabegroting € 872.000 voordelig. We stellen voor dit toe te voegen aan de concernreserve.

Voor door de gemeente uit te besteden activiteiten signaleren we dit jaar, meer dan in andere jaren, dat de prijzen stijgen. Dit is o.a. aan de orde bij onderhoud en aanleg van wegen en groen en in de vastgoedmarkt. Partijen zijn “minder gretig” opdrachten aan te nemen. De geoffreerde prijzen liggen steeds vaker hoger dan waarmee de gemeente rekent in de gehanteerde indexeringen. Dit vormt een risico voor de uitvoering van de hoeveelheid werkzaamheden. Bij de projecten is over het algemeen wel met een hogere prijsstijging rekening gehouden.

In deze bestuursrapportage vindt een forse herschikking van reserves plaats. Het college stelt voor om een reserve in te stellen van € 15 miljoen voor het afdekken van frictiekosten binnen het sociaal domein, hiervan stelt het college voor om in 2018 € 4,9 miljoen te laten vrijvallen. Ook stelt het college voor om € 2,5 miljoen aan extra middelen voor duurzame verstedelijking beschikbaar te stellen en de concernreserve met een extra storting van € 3,6 miljoen op termijn weer op het minimaal benodigde niveau te brengen. Om incidentele ruimte hiervoor te creëren stelt het college voor om een groter deel van de kapitaallasten uit structurele begrotingsruimte te dekken. Hierdoor kan € 24,2 miljoen van de reserve afschrijvingen investeringen vrijvallen. Overige mee- en tegenvallers staan hieronder toegelicht.

Volledig overzicht van de verwachte afwijkingen voor 2018 (- = voordelig):

PGR

Progamma

Nr

Onderwerp

2018

1

Bestuur en dienstverlening

01.01

Afname inkomsten paspoorten

-181

01.04

Verhoging budget relatiebeheer en -geschenken

70

3

Economie

03.07

Programma Kennisstad

50

4

Bereikbaarheid

04.01

Fietsparkeerprogramma

50

04.03

Formatie verkeersregie

-67

04.16

Aanstellen fietsparkeermanager

50

5

Omgevingskwaliteit

05.10

Groot onderhoud Julius Caesarbrug

95

05.18

Continueren toezichthouders fietsparkeren Stationsgebied

100

05.23

Versterking vergroening en stadsecologie

130

6

Stedelijke ontwikkeling

06.12

Duurzame stedelijke ontwikkeling

2.500

7

Jeugd en onderwijs

07.03

Onderwijshuisvesting éénmalige voorzieningen

338

8

Cultuur, sport en recreatie

08.09

Programmamanager Sport

46

08.13

Sportaccommodaties

233

9

Maatschappelijke ondersteuning

09.02

Bed Bad Brood regeling

86

09.06

Openhouden Gebouw C

450

09.08

Extra krediet huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

668

09.10

RDOG bijdrage Leiden 2018

268

09.11

Bijdrage RDOG

279

09.13

Doorontwikkeling sociaal domein

180

09.14

Toezichthouden Rechtmatigheid Sociaal domein (WMO/Jeugd)

75

09.15

Veilig Thuis

329

09.18

Borgen en versterken van vrijwilligerswerk

158

09.23

Reserve Sociaal Domein, onttrekking

-4.583

Reserve Sociaal Domein, storting

15.000

10

Werk en inkomen

10.02

Bijstand 2018

2.177

11

Algemene dekkingsmiddelen

11.01

Niet realiseerbare taakstellingen

755

Taakstelling ambtelijke organisatie ter dekking nieuwe prioriteiten

14

11.02

Dividendinkomsten Alliander

-570

Dividendinkomsten BNG

-650

11.05

Ontwikkeling financieringsfunctie

-848

11.07

Accres Algemene Uitkering (maartcirculaire)

390

11.10

Opbrengst OZB woningen

700

11.12

Dotatie concernreserve

3.601

11.13

Reserve afschrijvingen investeringen

-24.169

12

Overhead

12.01

Ontwikkeling bijdrage Servicepunt71

71

12.04

Digitalisering - vernieuwing werkplek en VRIS.

998

12.06

Versterking juridische kwaliteitszorg

45

12.09

Beloningsbeleid Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

105

12.13

Werkzaamheden voor IT applicaties

185

Totaal

-872

Bedragen x € 1.000,-