2de Voortgangsrapportage 2021

Samenvatting

Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 206 prestaties waarin de Programmabegroting 2021 is opgedeeld, verwachten we dat 178 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 28 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en we verwachten van nul prestatie dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2021 kunnen worden gerealiseerd ('rood'). Het grootste deel van de 'oranje' stoplichten valt onder programma 'Cultuur, sport en recreatie' en is het gevolg van de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Financiele afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiele afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.

Programma

Omschrijving

Bedrag 2021

Totaal programma

    

1

Kosten inzake implementatie RIS / BIS

200

 
 

Digitalisering bouwdossiers

105

 
   

305

3

Aanleg glasvezel Leiden

50

 
 

Lagere inkomsten markten

190

 
   

240

5

Lagere inkomsten Fiets Fout is Fiets Weg en weesfietsen als gevolg van corona

36

 
 

Lagere inkomsten Fiets Fout is Fiets Weg en weesfietsen als gevolg van corona

32

 
 

Stijging watersysteemheffing

60

 
 

Stijging energiekosten Openbare verlichting

150

 
   

278

8

Lagere legesinkomsten horeca en evenementen

70

 
 

Subsidies Historisch Stadsbeeld

-85

 
 

Viering Leids Ontzet

645

 
   

630

9

Verplaatsing Woonunits Sumatrastraat

80

 
   

80

10

Bijstand 2021

-2.040

 
   

-2.040

AD/OH

Lagere inkomsten GPC

200

 
 

Kapitaallasten

66

 
 

Actualisatie Treasury

-175

 
 

Ontwikkeling algemene uitkering 2021

614

 
   

705

    
 

TOTAAL TE VERREKENEN MET CONCERNRESERVE

 

199