Tweede Voortgangsrapportage 2023

Samenvatting

Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 200 prestaties waarin de Programmabegroting 2023 is opgedeeld, verwachten we dat 181 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en we verwachten van nul prestaties dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2023 kunnen worden gerealiseerd ('rood').

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.

Programma

Onderwerp

2023

01 Bestuur en dienstverlening

Extra Tweede Kamerverkiezing

257

Totaal 01 Bestuur en dienstverlening

 

257

02 Veiligheid

Tekort Veiligheidsregio 2023

240

Totaal 02 Veiligheid

 

240

03 Economie

Lasten en baten markten

180

Totaal 03 Economie

 

180

05 Omgevingskwaliteit

Bomenfonds

122

Totaal 05 Omgevingskwaliteit

 

122

06 Stedelijke ontwikkeling

Project Werninkterrein

1.500

 

Treasury

26

Totaal 06 Stedelijke ontwikkeling

 

1.526

08 Cultuur, sport en recreatie

Onderhoudsbudget nieuwe sportaccommodaties

-250

 

Uitvoeren nieuwe verkeersplannen

30

Totaal 08 Cultuur, sport en recreatie

 

-220

10 Werk en inkomen

Bijstand

-1.000

 

Energiebudget 2023 DZB

-295

 

Dichterbij dan je denkt

239

Totaal 10 Werk en inkomen

 

-1.056

AD Algemene middelen

Onderuitputting kapitaallasten Centrumregeling IDA

71

 

Groei en krimp van aantal accounts

-584

 

Dividend BNG 2022

-239

 

Netto ontwikkeling algemene uitkering 2023

1.020

 

Treasury

-580

Totaal AD Algemene middelen

 

-312

ON Onvoorzien

Onvoorzien

70

Totaal ON Onvoorzien

 

70

Eindtotaal

 

807

Bedragen * 1.000