Ga naar boven

Plankosten

Plankosten - krediet
De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om dit blijvend te monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro’s in te zien. Daarnaast zijn voor de plankostenteams personeelstarieven berekend en volgen we de naleving van deze systematiek. Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd, bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven, er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten wordt een besluit tot aanvullende dekking gevraagd en de stand van het krediet plankosten in definitiefase wordt gevolgd. Ook in 2018 blijven activiteiten als monitoren, evalueren en bijsturen structureel aandacht verdienen.

In onderstaande tabel treft u de stand aan van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet is ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking en wordt gevoed door onttrekkingen aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het krediet, wordt aan het College ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is. Op het moment dat er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. In het geval van een project dat afgeschreven wordt en niet uit een reserve wordt gedekt is die eenmalige terug storting conform BBV niet mogelijk. Dit betekent dat deze plankosten niet kunnen terugvloeien.

Totaal beschikbaar tot en met 2017

7.343.421

Reeds afgesloten projecten in voorgaande jaren inclusief 2017

-2.948.769

Beschikbaar gesteld via werkbegroting 2018 uit de reserve plankosten

598.000

Beschikbaar gesteld via 2e rapp. 2018 (168K fietsbewegwijz. / 150K IJshal

318.000

Totaal beschikbaar

5.310.652

Projectomschrijving

Leids project of project Derden

B&W besluit

Uren tot
kaderbesluit totaal

Begrote kosten tot kaderbesluit

Lopende projecten

Leiden BioSciencePark - Uitbreiding de Stal

Leids project

BW13.0236 / 14.1124

1.250

125.000

Leiden BioSciencePark - Nationaal Centrum Biodiversiteit NCB

Derden

BW13.0236/ 14.1124

2.699

269.900

Uitbreiding Geestesfaculteit, incl bijraming uren Humanitas campus

Derden

BW13.0236 / 16.0054

2.634

270.000

Revitalisering/herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem

Derden

BW13.0841/ 15.0989

995

99.500

HOV, centrumroute

Leids project

BW14.0846

1.280

128.000

HOV, corridor Leiden - Leiderdorp

Leids project

BW14.0846

420

42.000

HOV, corridor Leiden - Katwijk - Noordwijk

Leids project

BW14.0846/ 16.0340

2.310

231.000

St. Boerhaave

Derden

BW14.0979

1.400

140.000

Bewegwijzering

Leids project

BW15.0136

38.811

Campus Kiljanpad

Leids project

BW15.0294

668

66.800

Agaatlaan

Derden

BW15.0319

520

52.000

Inpasbaarheid en bereikbaarheid busterminal Terweepark

Leids project

BW15.0373

1.950

195.000

Groen Zeeheldenbuurt (afgerond)

Leids project

BW15.0609

920

92.000

Morspark-morslint

Leids project

BW15.0611

900

90.000

Blok Dolfijn-'t schippertje Zeeheldenbuurt

Leids project

BW16.0399

1.000

100.000

Herontwikkeling kaasmarkt

Leids project/ Derden

BW16.0400

1.660

166.000

Topsporthal Boshuizerlaan, incl. bijraming

Leiden

BW16.0426

2.876

294.800

Bewegwijzering

Leids project

BW16.0605

2.300

235.750

Gebiedsontwikk. RWS, Hoge Morsweg

Leids project

BW16.0606

976

100.000

IJshal

Derden

BW16.0659

1.100

112.750

BplusC

Leids project

BW16.1077

1.835

188.088

Turkoois

Derden

BW17.0147

712

72.980

Kopermolen

Derden

BW17.0186

976

100.000

Haagse Schouw

Derden

BW17.0543

1.240

127.100

Hoge Rijndijk 5

Derden

BW18.0070

1.300

133.250

Haarlemmerstraatgarage

Leids project

BW18.0083

1.326

135.915

Aanvullende aanvraag uren Kopermolen

Leids project

BW18.0305

2.351

241.000

Aanvullende aanvraag uren Kaasmarkt

Leids project

BW18.0404

937

96.000

Paardenwei

Leids project/ derden

521

53.427

Noorderkwartier Oost

Leids project

1.581

162.053

Trien Semlerstraat

Leids project

1.650

169.125

Aanvullende uren Blok Dolfijn-'t schippertje

Leids project

1.174

117.705

Herontwikk Energiepark e.o.

Leids project

1.760

180.000

Totale onttrekking

45.221

4.625.953

Resterend bedrag voor 2018

684.699

Plankosten reserve
Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is gedekt, is vastgelegd dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot deze systematiek. De raad heeft in 2018 inmiddels twee besluiten genomen waardoor de reserve bedrijfsvoering plankosten is gevoerd met een dotatie, dit betreft het uitvoeringsbelsuit inzake de uitvoering vervangen auto- en fietsbewegwijzering en het kaderbesluit ijshal. Deze bedragen dienen weer beschikbaar gesteld te worden zodat nieuwe projecten in definitiefase van start kunnen gaan.