Ga naar boven

Bedrijfsvoeringsreserve concern

In de tabel ziet u de ontwikkeling van de reserve bedrijfsvoering concern. De reserve bedrijfsvoering concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt o.a. plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

2018

2019

2020

2021

Stand reserve per 1-1-2018

2.886.683

1.506.623

1.506.623

808.363

Kapitaallasten bedrijfsmiddelen

-127

516

444

Tweede Bestuursrapportage 2016

Proef met tablets

-110.480

Organisatieontwikkeling (kaderbrief 2017-2020)

1.000.000

1.000.000

Eerste Bestuursrapportage 2017

Ontwikkelpool (personeel en overige kosten)

-1.000.000

-1.000.000

-698.260

Formatie team Kwaliteit / VRIS

-383.227

Servicepunt71 (informatiebeveiliging)

-275.353

Fiscaal in control (extra capaciteit)

-109.000

Digitalisering (o.a. vernieuwing werkplek)

-257.000

Tweede Bestuursrapportage 2017

Urban Data Center Leiden

-75.000

Vervanging meubilair

-20.000

Eerste Bestuursrapportage 2018

Verbetertrajecten LEV

-150.000

Tweede Bestuursrapportage 2018

Advisering organisatie infra en gebiedsontwikkeling

-48.600

Vervanging teammanager documenten

-53.906

Verbetering werkwijze participatie

-35.000

-40.000

Extra kosten project huisvesting / Leidse Werken)

-134.000

-225.000

-210.000

Stand na Tweede Bestuursrapportage 2018

1.235.117

969.990

62.246

62.690

In deze bestuursrapportage zijn een viertal mutaties opgenomen:

  • een bedrag van € 48.600 zetten we in voor externe begeleiding om de interne aansturing van een aantal samenhangende ruimtelijke projecten te verbeteren.
  • voor de tijdelijke vervanging van de teammanager Documenten reserveren we een bedrag van € 53.906.
  • naar aanleiding van o.a. de adviezen van de rekenkamercommissie om de participatie en inspraak te kunnen verbeteren stellen we een bedrag van in totaal € 75.000 beschikbaar. Daarmee zetten we een traject op om in de organisatie te verhelderen hoe je participatie toepast en hoe initiatieven van burgers beter op hun plek komen.
  • parallel aan de ambtelijke herhuisvestingsopgave loopt de voorbereiding van de organisatie op de invoering van 'het nieuwe werken'. Voor de implementatie van (wat wij zijn gaan noemen:) Het Leidse Werken reserveren we een bedrag van in totaal € 569.000 (verdeeld over de jaren 2018 t/m 2020). Dit betreft de meerjarige bemensing van de benodigde projectorganisatie hiervoor, alsmede enig werkbudget.