2de Voortgangsrapportage 2021

Initiatieven derden

Plankosten - krediet Initiatieven derden

Het doel van het krediet Initiatieven derden is om bouwprojecten (initiatief ligt bij de marktpartij) vanuit de markt te faciliteren. Om deze bouwprojecten goed te kunnen faciliteren is het van belang dat snel ambtelijke capaciteit ingezet kan worden om zodoende kansrijke particuliere initiatieven te begeleiden en waar nodig om onderzoeken te laten verrichten. Middels het instellen van het krediet Initiatieven derden worden aanloopkosten voorgefinancierd tot het sluiten van een anterieure overeenkomst. Het betreft kosten van ambtelijke inzet en onderzoekskosten (ook extern) die overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening verhaald moeten worden op de initiatiefnemer. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst, afroming van de meeropbrengst bij erfpachtconversie, extra opbrengsten uit grondverkoop of een exploitatieplan worden deze voorgefinancierde middelen van derden door de gemeente terug ontvangen. Na ontvangst van deze bijdrage worden deze middelen teruggestort in het fonds zodat deze middelen opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld voor nieuwe initatieven vanuit de markt. Kortom, hetzelfde geld kan in meerdere projecten worden geinvesteerd. Het krediet Initiatieven derden is hiermee een revolverend fonds.

In de onderstaande tabel is de actuele stand van het krediet initiatieven derden opgenomen. Dit krediet wordt gevoed door onttrekkingen aan de reserve Grondexploitaties. Per 2021 is vanuit de reserve Grondexploitaties in totaal 5 miljoen beschikbaar gesteld. Elke projectopdracht - waarbij voor voorfinanciering een beroep wordt gedaan op het krediet Initiatieven derden - wordt aan het managementteam van het cluster Stedelijke Ontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor prioritering in de projectenportefeuille. Ofwel: vanuit het cluster Stedelijke Ontwikkeling wordt keer op keer bewust toestemming gegeven aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is. Indien akkoord wordt gegeven om vanuit de gemeente te werken aan een project sluit de gemeente met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst af. Hierin wordt alvast een eerste tegemoetkoming in de kosten overeengekomen (deze bijdrage wordt verrekend met de uiteindelijk te verhalen kosten). Deze vergoeding wordt na ontvangst teruggestort in het fonds. Als een initiatief niet leidt tot een uitvoerbaar plan kunnen de gemaakte kosten niet verhaald worden. In dat geval zullen de middelen die beschikbaar zijn gesteld uit het krediet initiatieven derden definitief voor rekening van dit krediet komen en zijn ze dus ‘verloren’ voor andere nieuwe initiatieven.

Het beschikbare budget voor nieuwe initiatieven is per heden 531.198, zie onderstaande tabel. Opgestarte initiatieven beginnen meer en meer te revolveren. In 2021 is afgerond 600.000 terug gevloeid in het fonds. Naast revolverende middelen zijn er ook middelen die niet terugvloeien (in 2021 88.810). Dit betreft het project LEAD Monuta waar kosten zijn gemaakt als gevolg van een WOB verzoek. Deze kosten zijn niet verrekenbaar met de betreffende initiatiefnemer.

 

Bedrag in euro's

Totaal beschikbaar per 2021

5.000.000

Revolverende middelen 2018-2020

1.790.847

Revolverende middelen 2021

75.000

Revolverende middelen 2021 (3e technische wijziging 2021)

526.053

Totaal beschikbaar

7.391.900

Projectomschrijving lopende projecten

Begrote kosten tot sluiten anterieure overeenkomst

PID Ontwikkeling Rooseveltstraat

165.000

PID Robijnhof

92.515

PID Willem de Zwijgerlaan

80.000

PID Plesmanlaan-Jacobs eo

394.000

PID Toussaintkade

200.000

PID Ter Haarkade 1

170.000

PID Lorentzkade fase 2

14.033

PID Rhijnvreugd

342.000

PID Sumatra

258.225

PID Scal-locatie

165.861

PID Werninkterrein

80.000

PID ID College Vijf Meilaan (Premier)

149.994

PID Watergeuskade

293.000

PID Noordman

100.102

PID Monuta (LEAD)

860.000

PID Motorhuis Plesmanlaan

377.174

PID Gebiedsvisie Schipholweg

433.704

PID Diamantplein

207.716

PID Ypenburgbocht

93.489

PID Centrale Blokken

62.455

PID Maranathakerk (Statendijck)

88.463

PID Initiatief Brahmslaan 80

110.000

PID Bloemistenlaan

43.346

PID Corantijnstraat

115.000

PID Mary Zeldenrustlaan

168.300

PID Bizetpad

200.000

PID Hoflaan

70.000

PID Turkoois

162.500

PID Hoge Rijndijk 5

57.500

PID Barthen

30.000

PID Woningbouw Portaal Zeeheldenbuurt

67.000

PID Verbeekstraat

154.650

PID Plexus Kaiserstraat

50.000

PID Opaalstraat

55.000

  

Totaal onttrekking

5.911.027

  

Resterend bedrag voor 2021

1.480.873

  

Aanvraag onderweg (nog niet door het MTSO besloten en nog niet verwerkt):

949.675

  

BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE INITIATIEVEN

531.198