Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

07.01 Regionale jeugdzorg
In juli heeft het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Jeugd tot een aanpassing van de regionale Jeugdhulpbegroting 2023 besloten. Dit leidt tot een toename van de regionale begroting 2023 van circa 4,7 miljoen. Voor Leiden betekent dat een aanvullende bijdrage van in totaal ruim 1,4 miljoen. Onderdeel hiervan zijn eerder genomen PHO besluiten over o.a. aanvullende indexering, caseloadverlaging van GI's en kleinschalige woonvormen. Tevens is een bedrag van 0,7 miljoen voor ontheemde kinderen opgenomen (onderdeel van de genoemde 1,4 miljoen). Het ministerie van VWS heeft hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) in ontwikkeling, waarbij met terugwerkende kracht de in 2022/2023 gemaakte kosten kunnen worden gecompenseerd. In afwachting van de uitwerking van deze specifieke uitkering wordt verondersteld dat de volledige kosten worden gecompenseerd. De aanvraagperiode voor deze SPUK is juni/juli 2024.
Voor het overige is er sprake van een nadeel van circa 0,3 miljoen op jeugdhulpvervoer. Hiervoor is in 2023 geen specifieke raming opgenomen. Ten slotte leiden de aanpassingen van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023 tot een lager budget van 0,2 miljoen.

Tegenover deze nadelen valt de in de begroting 2023 opgenomen stelpost van 1,1 miljoen vrij. Deze stelpost is in 2022 gevormd uit extra budget in de algemene uitkering voor de IU Voogdij/18+. Aanvullend is er m.b.t. de verstrekte PGB's Jeugd naar verwachting sprake van een onderbesteding van circa 0,1 miljoen. Verder wordt op basis van de meest recente managementrapportage over de afgelopen maanden een forse toename van ingezette jeugdhulp via alternatieve verwijs routes welke buiten de budgetten vallen voorzien (nee, tenzij regeling en verwijzigingen via expertteam en regionale experttafel). Deze ontwikkelingen in de uitgaven 2023 zullen zonder aanvullende maatregelen leiden tot een (geprognosticeerde) regionale overschrijding van circa € 2,6 miljoen (aandeel Leiden hierin circa 0,75 miljoen). Op 6 juli 2023 heeft het PHO besloten tot de uitvoering van een aantal maatregelen om een overbesteding voor het jaar 2023 te voorkomen, dan wel zo laag mogelijk te houden.

07.02 Aankoop recht van opstal stichting Fatih
Om de stichting Fatih in staat te stellen haar activiteiten voort te zetten is de aankoop van het recht van opstal door de Stichting Fatih nodig. De Stichting kan haar activiteiten, vanwege nieuwbouw Vlietland College (VLC), op de huidige locatie niet voortzetten en zal een nieuwe plek krijgen op de kavel. De locatie van Fatih is getaxeerd op 416.000. Gelet op het belang van de buurthuisfunctie van Fatih met allerlei activiteiten o.a. voor jongeren in de wijk, wordt voorgesteld het benodigde bedrag van 416.000 te dekken uit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. In een overeenkomst met Stichting Fatih zal worden vastgelegd dat dit bedrag alleen besteed kan worden aan het realiseren van nieuwe of tijdelijke huisvesting.

07.03 Speeltoestellen Trekvaartplein
Via het verzamelamendement op de begroting 2023 (1e begrotingwijziging 2023) heeft de raad 65.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een speelplek aan het Trekvaartplein. Om de aanleg te kunnen realiseren is echter een krediet van 90.000 nodig, als aanvullende dekking wordt voorgesteld om een bedrag van 25.000 te onttrekken aan de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. De onderhoudskosten van de nieuwe speelplek zijn in de begroting gedekt.