Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

02.01 Tekort Veilgheidsregio 2023
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wordt geconfronteerd met de negatieve financiële effecten van de nieuw afgesloten Cao voor 2023. Daarnaast is er een effect van de (hoge) prijsstijgingen. In de Cao Veiligheidsregio’s bedraagt de loonsverhoging voor kantoor- en brandweerberoepspersoneel gemiddeld ruim 7,5%. De jaar- en uurvergoedingen voor brandweervrijwilligers stijgen met 9,3%. Dit betekent voor de VRHM op de salariskosten (kantoor- en beroepspersoneel, de vrijwilligers, het aandeel (40%) in de salariskosten van de meldkamercentralisten en het beroepspersoneel in het FLO-overgangsrecht) een extra last van circa 2,0 miljoen. De toegekende loonindexatie voor 2023 (zonder nacalculatie) bedraagt 2%. Hoewel een deel incidenteel kan worden gedekt is de huidige prognose van het jaarrekeningresultaat 1,0 miljoen negatief. Om het financiele weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio op peil te houden kan het tekort niet worden opgevangen met de Algemene Reserve en zullen de gemeenten het tekort moeten aanvullen. De Veiligheidsregio gaat hiervoor een begrotingswijziging voor 2023 voorbereiden. Het Leidse aandeel in het tekort van 1,0 miljoen is afgerond 207.000. Hiernaast ontstaat er een klein tekort door een indexeringsverschil van afgerond 33.000. In totaal bedraagt het tekort 240.000.
In de kaderbrief 2023-2027 zijn extra structurele middelen opgenomen vanaf 2024 voor de VRHM.


Budgetneutrale wijzigingen:

02.02 Jongeren ontmoetingsplek (JOP) park Stevenshof
Een groep jongeren schreef eind 2021 een brief aan de burgemeester waarin zij vragen om een vaste, overdekte plek met zitplaatsen en met voldoende prullenbakken. Het voordeel van een vaste plek is volgens hen dat er geen onduidelijkheid meer heerst over waar zij wel/ niet mogen samenkomen en dat de inwoners geen vooroordelen hebben als zij ergens worden aangetroffen. De burgemeester is met de jeugd in gesprek gegaan en heeft aangegeven graag mee te willen werken aan dit verzoek. Als voorwaarde gaf hij mee dat de jongeren zelf meedenken/ helpen en bij realisatie een convenant sluiten waarin er afspraken gemaakt worden over het netjes houden van de JOP en de omgeving. Voor het creëren van een jongeren ontmoetingsplek is een krediet benodigd van € 65.000. Met een afschrijvingstermijn van 15 jaar resulteert dit in structurele kapitaallasten van
4.333. Om deze kapitaallasten te dekken wordt voorgesteld om uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken een bedrag van 15.000 en uit de voorziening veiligheidsbeleid een bedrag van 50.000 te storten in de reserve afschrijving investeringen. De rentelasten van 650 worden gedekt op de prestatie geldleningen.