Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

06.02 Project Werninkterrein
Voor het project iniatieven derden Werninkterrein is geen overeenstemming bereikt met de projectontwikkelaar. Hierdoor kan geen anterieure overeenkomst gesloten worden op basis van de vastgestelde gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd ter vaststelling en op korte termijn niet wordt gebouwd. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan en om uit de huidige impasse te komen beraadt de gemeente zich over de positie die zij wil innemen, het ontwikkelproces en mogelijke samenwerkingsvormen voor het vervolg van de ontwikkeling van het Werninkterrein. De kosten tot op heden bedragen inclusief de verplichtingen die aangegaan zijn tijdens de samenwerkingspreriode bijna 3 miljoen. Conform de intentieovereenkomst moet de projectontwikkelaar 50% van het totaal betalen (een bedrag van 1.500.000), hiervan is 596.000 inmiddels betaald. Door de ontstane situatie zijn de gemaakte plankosten voor de andere 50% ongedekt. Omdat een doorstart van het woningbouwproject op korte termijn niet aan de orde is (zie toelichting bij prestatie ‘6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten’) moeten deze kosten afgeboekt worden. Voorgesteld wordt de ongedekte 50% (een bedrag van 1.500.000) in deze voortgangsrapportage af te boeken ten laste van de algemene middelen.

Budgetneutrale wijzigingen:

06.01 Voorbereidingkrediet Entreegebied LBSP
Voor de voorbereiding van het Entreegebied LBSP is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig. Door vertraging in de planvorming en voortschrijdend inzicht is het huidige budget niet meer toereikend om tot aan het vaststellen van de grondexploitatie door te werken aan het project. Op 6 februari 2023 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project (met wethoudersbrief Z/16/270800/4589134). In 2018 heeft uw raad met uitvoeringsbesluit (RV18.0070) krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het Entreegebied op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Doorgaans wordt met een uitvoeringsbesluit ook een eventuele grondexploitatie vastgesteld. Omdat de realisatie van de woningen en voorzieningen ten tijde van het uitvoeringsbesluit pas na vijf jaar zou starten, bepaalt het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dat er nog geen sprake is van ‘bouwgrond in exploitatie’. In 2021 is het project overgenomen door een ontwikkelaar die al eerder was betrokken als gedelegeerd ontwikkelaar. Vervolgens is gewerkt aan een optimalisatie van de plannen. Hierbij zijn er meer woningen toegevoegd aan het programma, waaronder ook sociale en middensegment woningen (conform het Beleidsakkoord 2022-2026). Zowel de contractovername door de ontwikkelaar als de optimalisatie van de plannen heeft voor vertraging gezorgd. Vanwege deze vertraging is nu een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van 72.000. Voorgesteld wordt deze kosten op te nemen ten laste van de balanspost Onderzoek en ontwikkeling en de rente te dekken in het programma Stedelijke Ontwikkeling, prestatie 6B1.2: Opstellen MPG en Vermogensbeheer. Bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van de grondexploitatie zullen deze kosten voor voorbereiding onderdeel zijn van de totale lasten.