Tweede Voortgangsrapportage 2023

Programmanummer

 

3

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Economie, Kennis, Sport & Gezondheid

Energie, Werk, Inkomen & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Het programma Economie omvat 11 verschillende prestaties. De prestaties zijn volop in uitvoering en krijgen allemaal een groen stoplicht.

  • Ruimte voor werken - In het tweede kwartaal van 2023 is verder gewerkt aan het formuleren van een ontwikkelagenda ruimte voor werken in de stad. Met ondernemers is een tweede bijeenkomst gehouden waarin zij hun ideeën en meningen deelden over wat zij belangrijk vinden. Besluitvorming over de ontwikkelagenda wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2024.
  • Bedrijventerreinen-strategie - In het tweede kwartaal van 2023 is de ruimtemaker gestart. Zijn opdracht is om dit jaar te starten met het opstellen van profielen voor de bedrijventerreinen. Verder zal hij ook kansen inventariseren voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.
  • Actieplan Impuls Leidse Lokale Economie - In het eerste kwartaal 2023 is gestart met de uitvoering. Diverse actiepunten, waaronder de stegenaanpak, zijn opgepakt. Gestart is met de Catharinasteeg, Pieterskerk-Choorsteeg en de Vrouwensteeg. De resultaten van de interactieve ontwerpsessies zijn begin juli gepresenteerd aan de deelnemers. Uitvoering start in het najaar van 2023. Informatie over de voortgang van de activiteiten van het Actieplan wordt gecommuniceerd via een gezamenlijke nieuwsbrief van gemeente en CML.
  • Human Capital - de Human Capital Agenda van het Leiden Bio Science Park is vastgesteld. Er is een projectleider aangesteld.
  • Bezoekerseconomie - met Leiden en Partners en CML wordt een monitor bezoekerseconomie ontwikkeld.
  • Leidse Ladder - Het monitoringssysteem de Leidse Ladder krijgt veel nationale aandacht. Leiden wordt hierdoor genoemd in de media en delen we onze kennis en kunde op diverse congressen. Door de grote interesse vanuit andere (semi)overheden organiseren we, o.a. i.s.m. ministerie BZK, tevens een nationale Leidse Ladder dag eind 2023. Hierbij krijgen (semi)overheden de kennis en tools aangereikt om circulaire projectontwikkeling in de eigen organisatie te implementeren.
  • Toekomstbestendige Woningbouw - Als eerste gemeente in Zuid-Holland heeft de gemeente Leiden het ‘convenant Toekomstbestendige Woningbouw’ ondertekend. Hiermee ondersteunt de gemeente een landelijke methodiek om circulariteit samen met andere thema’s te integreren in de woningbouwopgave.
  • SUP-regeling - Daarnaast heeft Leiden als eerste Nederlandse gemeente een stadsbreed systeem voor herbruikbare to-go bekers gelanceerd. Gemeente Leiden is ook zelf overgestapt op herbruikbare mokken, waarbij in de gehele kringloop van de mokken de MVOI thema’s CO2-reductie, circulair en SROI samenkomen. Hiermee geven we het goede voorbeeld in het kader van de SUP-regeling die ingaat per 1 januari 2024.

Doelenbomen

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt, waar de focus verschuift van bezit naar gebruik en waar nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.

3D1.1 Circulaire bouw

 

3D1.2 Verwaarden van materiaalstromen

 

3D1.3 Circulair inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.