Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

02.01

Tekort Veiligheidsregio 2023

L

S

  

240

0

0

0

Budgettair neutraal

02.02

Jongeren ontmoetingsplek (JOP) Park Stevenshof

L

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

65

0

0

0

    

S

  

0

4

4

4

   

B

I

  

-50

0

0

0

     

Ja

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

-15

0

0

0

    

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

0

-4

-4

-4

Resultaat programma

      

240

0

0

0

Bedragen * 1.000