Tweede Voortgangsrapportage 2023

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestaties

 

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
Het aantal bezoekers groeit, maar is nog niet op het niveau van voor corona. De groei komt mede door het aanboren van nieuwe doelgroepen.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Begin 2023 vreesden veel museale instellingen nog voor tegenvallende bezoekersaantallen door na-ijleffecten rondom corona, daarbij werd aangegeven dat men verwachtte onder de 60% van de bezoekersaantallen van voor corona te zitten. De rijksmusea zitten inmiddels rond de bezettingsgraad die zij pré-corona hadden. Zijn hebben geen last meer van na-ijleffecten. Ook Molenmuseum de Valk lijkt dit jaar bezoekersaantallen van pré-corona te gaan halen. De middelgrote musea (Museum de Lakenhal, Sieboldhuis, Universiteitsbibliotheek/UBL) zitten daar nog onder.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)
Het onderhoudsbudget voor beeldende kunst in de openbare ruimte wordt dit jaar overschreden. De belangrijkste reden hiervoor is het vervangen van de platen op de sokkel van het standbeeld van burgemeester van der Werf, gemaakt van belgisch hardsteen. Daarnaast zijn er een aantal kunstwerken die aan groter onderhoud toe zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te spreiden met een meerjarenplanning. Desondanks lopen er dit jaar een aantal noodzakelijke reparaties tegelijkertijd.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal verwacht dit jaar rond de 65.000 bezoekers uit te komen. De begroting is gebaseerd op gemiddeld 85.000 bezoekers per jaar, ofwel een bezettingsgraad van 76%. Dit is in lijn met het streven om jaarlijks 10.000 meer bezoekers te ontvangen om zo over twee jaar op 85.000 uit te komen.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1. Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet
als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.
Erfgoednota:
Ambitie 1 Leiden staat met al haar erfgoedkennis en collecties nationaal en internationaal aan de top;
Ambitie 2 Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad;
Ambitie 3 Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers.

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestaties

 

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2023

 

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

 

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

 

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaars

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be-/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzcihte van de begroting.