Tweede Voortgangsrapportage 2023

Werk en inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Kansengelijkheid, Jeugd & Onderwijs

Energie, Werk, Inkomen & Cultuur

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

Leiden wil een inclusieve stad zijn met een gunstig economisch klimaat, waarin alle Leidenaars kunnen deelnemen, zich kunnen ontwikkelen door middel van werk en maatschappelijke participatie en waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

  • DZB
    Vanaf het eerste kwartaal in 2023 neemt het aantal aanmeldingen voor re-integratietrajecten bij DZB toe. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich ook in het tweede kwartaal voortzet. De toename is het resultaat van intensievere samenwerking tussen DZB en de gemeente en tussen DZB en andere organisaties in de stad. Daardoor komen mensen eerder in beeld bij DZB, ook mensen die voorheen niet in beeld kwamen. Het gaat hierbij om mensen die gemiddeld genomen minder kans hebben op een baan bij een reguliere werkgever. Meer mensen zijn vaker aangewezen op een (beschutte) werkplek of een garantiebaan met loonkostensubsidie en begeleiding.
  • Menstruatiearmoede
    Met het verzamelamendement A.22.0057/01 “Invulling vrije ruimte concernreserve” heeft de raad 30.000 euro beschikbaar gesteld (2023: 15.000 en 2024: 15.000) om het aantal uitgiftepunten voor menstruatieproducten in Leiden uit te breiden (besluit 1.o). Vanaf de tweede helft van 2023 zullen we in samenwerking met het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten uitbreiden, beginnend met vijf uitgiftepunten in 2023.


Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

 

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

 

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

 

10A1.3 Inzetten dienstverlening voor jongeren, statushouders en migranten

 

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

 

10A2.2 Inzetten beschut werk

 

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

 

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Ondersteunen van mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering om actief te zijn in de samenleving en niet ín een sociaal isolement te raken

 

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

 

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

 

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

 

10B2.5 Subsidies minimabeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

 

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

 

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

 

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

 

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van vroegsignalering, preventieve maatregelen,
stabilisatietrajecten en budgetbeheer

 

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.