Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budget-neutrale wijzigingen:

04.01 Camara's fietsenstalling De Waag

Het huidige camerasysteem fietsenstalling De Waag is afgeschreven en werk niet meer (het camerasysteem is sinds de opening in 2013 in gebruik). Dit soort installaties wordt normaal gesproken in 5 jaar afgeschreven.
Het is voor een efficiënt beheer noodzakelijk om een goed werkend camerasysteem te hebben. Hierbij hoort ook een recorder om de beelden te kunnen opslaan. De gemeente streeft ernaar om samen met de DZB veilige en klantvriendelijke fietsenstallingen aan te bieden. Hierbij hoort ook de mogelijkheid om, indien er incidenten in de stalling zijn geweest, de camerabeelden te kunnen delen met de handhavingsdiensten (met inachtneming van alle privacyregels). Bij de meerjarenprognose van de reserve parkeren is rekening gehouden met deze investering van 100.000.

04.02 Video management systeem parkeergarages Leiden

Het huidige video management systeem (VMS) voor de parkeergarages in Leiden is afgeschreven en werkt niet meer. Het systeem dateert van 2012. Dit soort systemen worden afgeschreven in 5 tot 10 jaar. Het huidige systeem draait daarnaast nog op software die niet meer wordt ondersteund. Via het VMS worden alle beelden van de parkeergarages verzameld en kunnen deze in de meldkamer van P1 op locatie of op afstand worden bekeken en bewaard (met inachtneming van alle privacyregels). Omdat er geen bemensing in alle garages aanwezig is en de garages anders niet vanuit één plaats zijn te zien is dit systeem cruciaal voor het exploiteren van de parkeergarages. Bij de meerjarenprognose van de reserve parkeren is rekening gehouden met deze investering van 76.000.

04.03 Verkeersmaatregelen Lammenschansweg

Mede naar aanleiding van de petitie van de buurtactie ‘Lammenschansweg veilig!’ (afgelopen januari aan wethouder Ashley North overhandigd) is in de periode februari tot en met juni van dit jaar een onderzoek naar de verkeersveiligheidssituatie op de Lammenschansweg uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern verkeersbureau en met actieve inbreng van de vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit de omliggende wijken. Het zwaartepunt van het onderzoek lag daarbij op de verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt door het projectteam Lammenschansweg een maatregelenpakket uitgewerkt dat op korte termijn (eind 2023 en 2024) kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt de bijbehorende kosten (uitvoeringskosten + plankosten voorbereiding en toezicht) van in totaal 1.516.000 (waarvan 500.000 al beschikbaar gesteld) te dekken uit de investeringen Verkeerveiligheid in de wijken die in het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting gedekt. Bij deze voortgangsrapportage wordt een aanvullend krediet van 1.016.000 beschikbaar gesteld.