Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

AD01 Onderuitputting kapitaallasten Centrumregeling
Binnen de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse Regio is er sprake van een gesloten systeem met betrekking tot de kapitaallasten. In Kaderbrief 2023-2027 zijn de vrijvallende kapitaallasten verwerkt. De dotatie aan de reserve egalisatie kapitaallasten Centrumregeling is ten onrechte niet volledig meegenomen (een bedrag van € 71.000). Dit wordt nu gecorrigeerd conform het gesloten systeem van de kapitaallasten voor de Centrumregeling.

AD02 Groei en krimp van aantal accounts ('gebruikers surfaces')
Conform de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse Regio wordt de groei- en krimpbijdrage voor 2023 definitief vastgesteld op basis van de mutaties in het aantal afgenomen accounts per 1 juli 2023. Ten opzichte van de vorige telling (waarop de huidige groeibijdrage is gebaseerd) hebben we te maken met een forse daling in het aantal afgenomen accounts. Op basis van deze telling wordt de bijdrage naar beneden bijgesteld met 733.900. Dit kan voor 28.500 verrekend worden met projecten. De verlaging komt voor 121.800 ten gunste van de partners Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het effect van de bijstelling op het begrotingssaldo van Leiden bedraagt dan per saldo 583.539 voordelig. Voorzichtigheidshalve laten we de telling voor 2024 in tact. Periodiek monitoren we het verloop van het aantal accounts. Na de opheffing van Servicepunt71 is voor de nieuwe centrumregeling bepaald dat we de bedrijfsvoeringsbudgetten vanaf 2023 aanpassen op basis van de groei en de krimp in de organisaties. Het gaat hier om een nieuwe methodiek om de bedrijfsvoeringsbudgetten op peil te houden. Bij de evaluatie van de centrumregeling na twee jaar zullen we ook deze methodiek evalueren.

AD06 Dividend BNG 2022
Vooral door de gestegen rente en toename van de kredietportefeuille heeft BNG-bank 2022 afgesloten met een netto-winst van 300 miljoen.Van dit bedrag wordt 139 miljoen uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders (2,50 per aandeel). Voor Leiden betekent dat (347.646 x 2,50 = ) 869.115 dividend over 2022. Ten opzichte van de begrote opbrengst van 630.000 levert dit een eenmalige meevaller op van 239.000 op. Een eventuele structurele component hiervan analyseren we in combinatie met de andere gemeentelijke deelnemingen bij de volgende kaderbrief.

AD08 Netto ontwikkeling algemene uitkering 2023
In de meicirculaire 2023 is een deel van de aangekondigde loon- en prijscompensatie niet uitgekeerd. Dit zorgt voor tegenvaller van 1.020.000. In de raadsbrief van 6 juni 2023 is dit aangekondigd.

AD11 Treasury
Over 2023 is er meer interne rente doorbelast naar de taakvelden dan was voorzien bij de kaderbrief. Hierdoor ontstaat een voordeel op Treasury van 580.000. Daarnaast zijn er twee reserves (De herstructuringsreserves van "De Sleutels van Zijl en Vliet" en "Ons Doel"), waaraan rente wordt toegevoegd. De rentetoevoeging is voor 2023 nog niet begroot. Het toevoegen van de rente aan deze reserves levert een nadeel op van afgerond € 26.000. Per saldo resteert voor 2023 een incidenteel een voordeel van € 555.000.

AD18 Onvoorzien
Conform raadsvoorstel Centrale stemopneming (RV23.0364) worden de extra kosten van 70.000 voor centrale stemopneming (centraal tellen) bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer gedekt door de post onvoorzien. In deze voortgangsrapportage wordt de bijdrage aan noodhulp voor Marokko ook gedekt door de post onvoorzien (zie programma 1) waardoor het beschikbare budget op de post onvoorzien ontoereikend is. Voorgesteld wordt om de post onvoorzien te verhogen met een bedrag van 70.000.

Budgetneutrale wijzigingen:

AD03 Actualisatie risicobijdrage (Centrumregeling)
De verlaging van de groeibijdrage heeft ook een effect op de risicobijdrage. Deze laatste wordt verlaagd met € 14.000. Van deze verlaging komt voor 1.000 ten gunste van de bijdrage van de partnergemeenten. Het restant wordt verrekend met interne budgetten.

AD05 Vrijval Kapitaallasten telefooncentrale
Voorgesteld wordt om het krediet vervanging telefooncentrale van 700.000 af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten (77.000) in te zetten voor het project modernisering telefonie en toekomstige licentiekosten. De huidige telefooncentrale wordt niet één op één vervangen, maar zal als dienst worden afgenomen.

AD10 Renovatie stallen kinderboerderij
Bij de Kinderboerderij Merenwijk zijn het dak en de vloer van een stal dringend aan renovatie toe om een veilige leefomgeving voor de dieren te waarborgen. Met het oog op deze situatie wordt voorgesteld om een krediet van 80.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het dak van de varkensstal en de vloer van de ponystal. De kapitaallasten worden gedekt door een verlaging van het onderhoudsbudget ambtenarenhuisvesting Beheer.

AD12 Transitiebudget Centrumregeling
Bij de jaarrekening 2022 van Servicepunt71 is het resterende transitiebudget voor de Centrumregeling van € 464.000 in de algemene reserve gestort. Per 31-12-2022 is Servicepunt71 geliquideerd en is de algemene reserve van Servicepunt71 toegevoegd aan de concernreserve van Leiden. De transitie van de Centrumregeling is echter nog niet voltooid. In 2023 worden nog zaken opgepakt en afgerond. Om de kosten te dekken wordt voorgesteld om 464.000 van het geoormerkte deel uit de concernreserve te onttrekken.

AD13 Windows server
Bij de jaarrekening 2022 van Servicepunt71 is het resterende budget voor Windows server van 355.000 in de algemene reserve gestort. Per 31-12-2022 is Servicepunt71 geliquideerd en is de algemene reserve van Servicepunt71 toegevoegd aan de concernreserve van Leiden. Het project Windows server is nog niet voltooid en loopt door in 2023. Om de kosten te dekken wordt voorgesteld om 355.000 van het geoormerkte deel uit de concernreserve te onttrekken.

AD14 Vervanging financieel systeem
Bij de jaarrekening 2022 van Servicepunt71 is het resterende projectbudget voor de vervanging van het financieel systeem van 2.929.000 in de algemene reserve gestort. Per 31-12-2022 is Servicepunt71 geliquideerd en is de algemene reserve van Servicepunt71 toegevoegd aan de concernreserve van Leiden. Zoals bekend heeft het project vervanging financieel systeem vertraging opgelopen en is het huidige financieel systeem nog niet vervangen. In 2023 gaat het project verder. Voor 2023 is een budget van 735.000 beschikbaar gesteld, maar bij bij de conversie was de dekking op een stelpost binnen de concernreserve gezet. Voorgesteld wordt om deze stelpost af te boeken en het bedrag te onttrekken aan de concernreserve. Om de kosten van 2024 en 2025 te dekken wordt voorgesteld ook het resterend bedrag van 2.193.000 (verdeeld over 2024 en 2025) van het geoormerkte deel uit de concernreserve te onttrekken.

AD15 Taakmutaties algemene uitkering meicirculaire 2023
Naast de ontwikkeling van de algemene uitkering als gevolg van de wijziging van de omvang van het gemeentefonds, bevat de meicirculaire ook 33 taakmutaties. Taakmutaties zijn wijzigingen in de algemene uitkering door wijzigingen in taken die het Rijk van gemeenten verwacht. Deze taakmutaties verwerken we in deze Tweede Voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2024 op de hieraan gerelateerde budgetten in de begroting. De taakmutaties voor 2023 zijn in deze voortgangsrapportage verwerkt.

Het totaal aan taakmutaties bedraagt 3,2 miljoen. Grootste wijzigingen zijn de indexering van de uitkeringen van de decentralisatieuitkeringen Beschermd wonen en voor Participatie. Andere grotere taakmutatie is het Nationaal actieplan Dakloosheid.

AD16 Afwikkeling resultaat 2022 Servicepunt71
Conform de vastgestelde jaarstukken 2022 van het voormalige Servicepunt71 wordt een deel van het voordelig resultaat 2022 (een bedrag van 118.300) verrekend met de partnergemeenten. Aangezien het resultaat van Servicepunt71 in eerste instantie volledig is gedoteerd aan de concernreserve van Leiden, hoeft geen verrekening plaats te vinden voor het Leidse deel van het resultaat. De betaling van € 118.300 aan de partnergemeenten wordt gedekt door het geoormerkte deel uit de concernreserve te onttrekken.

AD17 Investeringskrediet Thuiswerkvoorzieningen 2023
De gemeente Leiden heeft het Thuiswerkbeleid vastgesteld. Dit betekent dat haar werknemers in aanmerking komen voor verschillende thuiswerkvoorzieningen. Naar verwachting zal in 2023 voor 591.000 besteld en ingekocht worden. Dit betekent dat er voor 2023 een investeringskrediet nodig is van 591.000. Het krediet wordt in 3 jaar afgeschreven. Het benodigde bedrag van € 591.000 wordt onttrokken aan de reserve Bedrijfsvoering concern en gestort in de reserve afschrijvingen investeringen om de jaarlijkse afschrijving te dekken.