Tweede Voortgangsrapportage 2023

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving,

Werk en Middelen

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

 

Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Klimaat, Mobiliteit en Financiën

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
C
ultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen vormen een belangrijk deel van het stadsklimaat, dragen bij aan de ontwikkeling van alle Leidenaren en maken deelname aan het maatschappelijke leven voor iedereen toegankelijk. Dat is van grote waarde voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. In de gezonde stad hebben mensen de ruimte om te sporten en te bewegen.


Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Cultuur

 • Kaderbrief 2023 - 2027
  Met de vaststelling van de Kaderbrief is een aantal belangrijke besluiten genomen voor de cultuursector: Er zijn extra middelen vastgesteld voor de structurele compensatie van inflatie; de cultuursubsidies worden hiertoe vanaf 2023 geïndexeerd. Daarnaast zijn er incidenteel extra middelen vastgesteld voor de compensatie van energielasten. De tijdelijke compensatieregeling wordt in het najaar door college vastgesteld en compenseert de hogere energielasten over de jaren 2022 en 2023.
  In 2023 en 2024 wordt toewerkt naar de afbouw van het Cultuurfonds. Het bedrag dat na de ombuiging nog resteert wordt ingezet voor de Leidse makers. Daarbij werken we ook aan een transparantere subsidieregeling en beoordelingssystematiek.
 • Uitvoeringsagenda Cultuur
  In Q1 2023 is de Uitvoeringsagenda Cultuur vastgesteld. Deze is opgesteld in samenwerking met de C6 en de Cultuurmakelaar. Na de zomer zal er een bijeenkomst met het brede culturele veld worden georganiseerd om hen ook actief te betrekken bij deze Uitvoeringsagenda. We gebruiken deze bijeenkomst ook om bredere input op te halen op de huidige subsidieregelingen en beoordelingssystematiek.
 • Subsidieregeling impuls jongeren cultuur (2023 en 2024)
  Op 15 juli 2023 is de subsidieregeling Impuls Jongeren cultuur ingegaan. De gemeente Leiden heeft een bijdrage Impuls jongerencultuur ontvangen van het Rijk voor 2023 en 2024. Vanwege de kwetsbare positie van jongeren (13 t/m 27 jaar) na de coronacrisis is er extra aandacht voor het bevorderen van cultuurparticipatie van deze groep. De regeling loopt tot en met 31 december 2024.
 • BplusC
  Met een nieuwe Raad van bestuur/ directie werkt BplusC momenteel aan een meerjarenbeleidsplan. Het definitieve plan wordt in Q4 van 2023 vastgesteld.
  Huisvesting bibliotheek: de wensen en bedenkingenprocedure huisvesting bibliotheek is in april doorlopen. De bibliotheek blijft op de huidige locatie op de Nieuwstraat. Op verzoek van de raad worden er nu drie scenario's uitgewerkt. Met deze drie scenario's zal de raad gevraagd worden een keuzes te maken en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de verdere uitwerking van een van de scenario's. Ten aanzien van de herhuisvesting van de muziekschool en -programmering aan de Hazewindsteeg wordt in 2024, na besluitvorming over het kaderbesluit, de ontwerpfase vormgegeven.

  Erfgoed

  Jonge bouwkunst 1970-1990
  De periode van de Jonge Bouwkunst in Leiden is uitgebreid geïnventariseerd en gewaardeerd. De rapportage is in Q2 2023 verschenen. Het college onderzoekt in een vervolgstap de mogelijkheden van bescherming.

Recreatie

 • Jeugddorp
  Het raadsbesluit bij RV 21_0061 van september 2021 heeft het startsein gegeven voor de definitiefase van het project Vlietzone-Midden, met als doel er een bedrijventerrein te realiseren. Bij dit raadsbesluit is motie 21.0061/ Onderwerp: LCKV Jeugdvakanties, Stichting Jeugddorp en Hardloopvereniging Roadrunners blijven in Leiden aangenomen. Bij dit raadsbesluit heeft de raad in een motie opgeroepen om LCKV jeugdvakanties, Stichting Jeugddorp en Hardloopvereniging Roadrunners een plek te blijven bieden in Leiden. Voor al deze drie verenigingen zijn inmiddels concrete oplossingen in beeld. Bij het Kaderbesluit (verwacht eind 2023) wordt de raad hierover geïnformeerd.

Sport

 • Sportplaza's
  In juni zijn de sportplaza’s bij sportpark Montgomery en sportpark Noord feestelijk geopend. Leidenaren kunnen er elke doordeweekse middag gratis sportenmaterialen lenen.
 • Sport- en beweegparticipatie
  De coronamaatregelen zijn invloed geweest op sport- en beweegparticipatie: minder Leidenaren voldoen aan de beweegnorm. Met de inzet van o.a. de buurtsportcoaches en breedtesportcoördinator proberen we meer Leidenaren (meer) aan het bewegen te krijgen.
 • Versneld verLEDden gemeentelijke veldverlichting
  We hebben besloten om de gemeentelijke halogeen veldverlichting rondom sportvelden eerder dan gepland te vervangen door LED-verlichting, namelijk in 2023 en 2024. Dit draagt bij aan het (sneller) verwezenlijken van de gemeentelijke ambities op het gebied van energiebesparing, omdat het leidt tot een energiebesparing van 30 tot 50% op het huidige elektriciteitsverbruik van de bestaande halogeen veldverlichting. Hiermee helpen we bovendien sportverenigingen om hun energielasten substantieel te verminderen.
 • Subsidieregeling compensatie hoge energiekosten
  Leidse verenigingen en stichtingen die te maken hebben met hoge energiekosten hebben gebruik gemaakt van een eenmalige subsidieregeling energiecompensatie. Maar liefst twintig sportverenigingen hebben hiervan gebruik gemaakt. De subsidie mag ook gebruikt worden voor het verduurzamen van de accommodatie. Zo werkt het uit te keren bedrag ook door op de langere termijn, in zowel de energiekosten als het klimaat.
 • Sportakkoord II
  Vanuit het Leidse Sportakkoord I zijn mooie resultaten bereikt (zoals de energieactie, sportplaza, walking basketbal, rowing blind). Deze lijn zetten we door in het Leidse Sportakkoord II, wat een herijking is van Sportakkoord I. Samen met de Leidse Sportfederatie, Stichting Topsport Leiden, Incluzio en de Adviesraad Sociaal Domein hebben we de grote lijnen van het Sportakkoord II opgesteld. Deze lijnen zijn door het college vastgesteld. Na de zomer gaan we samen met de sportverenigingen, andere sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijven en andere belangstellenden deze lijnen verder uitwerken in de verschillende werkgroepen. Het Leidse Sportakkoord II loopt tot en met eind december 2026. Het is een dynamisch akkoord. Partijen die hieraan willen bijdragen, blijven natuurlijk van harte welkom zich ook aan te sluiten. Samen met de partijen gaan we aan de slag om van het Leidse Sportakkoord II een nog groter succes te maken.
 • Sportaccommodaties
  Een aantal investeringen zijn verschoven van 2023 naar 2024 of 2025. Dit is gedaan in verband met de goedkeuring aan de gebruiksnorm, waardoor de accommodaties wel langer bespeelbaar zijn.

Doelenbomen

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestaties

 

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
Het aantal bezoekers groeit, maar is nog niet op het niveau van voor corona. De groei komt mede door het aanboren van nieuwe doelgroepen.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Begin 2023 vreesden veel museale instellingen nog voor tegenvallende bezoekersaantallen door na-ijleffecten rondom corona, daarbij werd aangegeven dat men verwachtte onder de 60% van de bezoekersaantallen van voor corona te zitten. De rijksmusea zitten inmiddels rond de bezettingsgraad die zij pré-corona hadden. Zijn hebben geen last meer van na-ijleffecten. Ook Molenmuseum de Valk lijkt dit jaar bezoekersaantallen van pré-corona te gaan halen. De middelgrote musea (Museum de Lakenhal, Sieboldhuis, Universiteitsbibliotheek/UBL) zitten daar nog onder.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)
Het onderhoudsbudget voor beeldende kunst in de openbare ruimte wordt dit jaar overschreden. De belangrijkste reden hiervoor is het vervangen van de platen op de sokkel van het standbeeld van burgemeester van der Werf, gemaakt van belgisch hardsteen. Daarnaast zijn er een aantal kunstwerken die aan groter onderhoud toe zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te spreiden met een meerjarenplanning. Desondanks lopen er dit jaar een aantal noodzakelijke reparaties tegelijkertijd.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal verwacht dit jaar rond de 65.000 bezoekers uit te komen. De begroting is gebaseerd op gemiddeld 85.000 bezoekers per jaar, ofwel een bezettingsgraad van 76%. Dit is in lijn met het streven om jaarlijks 10.000 meer bezoekers te ontvangen om zo over twee jaar op 85.000 uit te komen.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1. Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet
als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.
Erfgoednota:
Ambitie 1 Leiden staat met al haar erfgoedkennis en collecties nationaal en internationaal aan de top;
Ambitie 2 Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad;
Ambitie 3 Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers.

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestaties

 

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2023

 

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

 

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

 

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaars

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be-/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzcihte van de begroting.