Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

10.01 Bijstand
Het aantal bijstandsgerechtigden is in de eerste acht maanden vrij stabiel gebleven en is eind augustus vrijwel gelijk aan de eindstand van vorig jaar. Hoewel het definitieve BUIG-budget pas eind september door het Rijk bekend wordt gemaakt, heeft het Rijk wel een indicatie afgegeven van het definitieve BUIG-budget. Op grond van het indicatieve budget (53,3 miljoen) wordt een voordeel verwacht. Gezien de onzekerheden (indicatief budget, nog vier maanden te gaan, opbrengst aan vorderingen kan fluctueren) wordt nu voorzichtigheidshalve een incidenteel voordeel ingeboekt van 1,0 miljoen. Als het definitieve BUIG-budget eind september bekend is, dan ontstaat er een beter beeld van het resultaat. Dat zal betrokken worden bij de slotwijziging.

10.03 Energiebudget DZB
DZB verwacht een deel van het extra verkregen energiebudget (Kaderbrief 2023-2027) niet nodig te hebben in 2023 (€ 350.000). Op basis van het verbruik van het 1e halfjaar (2023) is een inschatting gemaakt wat de kosten voor het 2e halfjaar zullen zijn. Als gevolg hiervan zullen we ook minder doorberekenen aan de regio (een bedrag van € 55.000). Per saldo een voordeel van 295.000.

10.04 Dichterbij dan je denkt
In de decembercirculaire 2022 heeft Leiden als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland € 239.171 ontvangen om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerplek te begeleiden. Doelstelling van SZW is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Deze regionale middelen zijn ten onrechte in de concernreserve gestort. Deze regionale middelen worden nu onttrokken aan de concernreserve en toegevoegd aan het bestaande regionale budget ‘Dichterbij dan je denkt’.

Budgetneutrale wijzigingen:

10.02 Energietoeslag 2022
In 2022 heeft het Rijk aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om de energietoeslag 2022 van 1.300 te verhogen naar 1.800 en daarvoor werd een budget van 4.415.500 ter beschikking gesteld via de algemene uitkering. Leiden heeft hiervoor niet gekozen en besloten om het budget via de vierde technische wijziging over te hevelen naar 2023. De energietoeslag van 500 is in mei uitgekeerd aan de groep die ook recht had op de energioetoeslag van 1.300 in 2022. Na aftrek van de uitvoeringskosten is er een onderbesteding ontstaan van 975.000. De onderbesteding is ontstaan door o.a. een voordeel op de uitvoeringskosten van 350.000. Daarnaast is een voordeel van 300.000 ontstaan doordat het macrobudget niet verdeeld is naar rato van het aantal lage inkomens, maar naar rato van het aantal inwoners. Het resterende voordeel is ontstaan door het niet-volledig bereiken van de doelgroep. Het voordeel wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.