Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

AD.01

Onderuitputting kapitaallasten Centrumregeling IDA

L

I

Ja

Reserve egalisatie kapitaallasten CR

71

0

0

0

 

AD.02

Groei en krimp van aantal accounts

L

S

  

-705

0

0

0

   

B

S

  

122

0

0

0

 

AD.06

Dividend BNG 2022

B

S

  

-239

0

0

0

 

AD.08

Netto ontwikkeling algemene uitkering 2023

B

S

  

1.020

0

0

0

 

AD.11

Treasury

L

I

Ja

Reserve herstruct.woon gebieden SvZ&V

0

0

0

0

      

Reserve herstruct.woon gebieden Ons Doel

26

0

0

0

    

S

  

-580

0

0

0

 

AD.18

Onvoorzien

L

S

  

70

0

0

0

Totaal Mee/Tegenvaller

      

-216

0

0

0

Budgettair neutraal

AD.03

Actualisatie Risicobijdrage (Centrumregeling)

L

S

  

-14

0

0

0

   

B

S

  

14

0

0

0

 

AD.05

Vrijval kapitaallasten telefoniecentrale

L

S

  

0

0

0

0

 

AD.10

Renovatie stallen Kinderboerderij

L

S

  

0

0

0

0

 

AD.12

Transitiebudget Centrumregeling

L

I

  

464

0

0

0

   

B

I

Ja

Concernreserve

-464

0

0

0

 

AD.13

Windows server

L

I

  

355

0

0

0

   

B

I

Ja

Concernreserve

-355

0

0

0

 

AD.14

Vervanging financieel systeem

L

I

  

0

1.097

1.097

0

   

B

I

  

735

0

0

0

     

Ja

Concernreserve

-735

-1.097

-1.097

0

 

AD.15

Taakmutaties Algemene uitkering meicirculaire 2023

L

S

  

3.272

0

0

0

   

B

S

  

-3.272

0

0

0

 

AD.16

Afwikkeling resultaat 2022 Servicepunt71

L

I

  

118

0

0

0

   

B

I

Ja

Concernreserve

-118

0

0

0

 

AD.17

Investeringskrediet Thuiswerkvoorzieningen 2023

L

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

591

0

0

0

    

S

  

0

197

197

197

   

B

I

Ja

Bedrijfsvoeringsreserve concern

-591

0

0

0

    

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

0

-197

-197

-197

Totaal Budgettair neutraal

      

0

0

0

0

Bedragen * 1.000

Een regel met in elke jaarschijf een '0' wordt veroorzaakt door bedragen lager dan € 1.000 die niet zichtbaar zijn in de tabel of een budgetneutrale mutatie van lasten binnen dezelfde kostenplaats.