Tweede Voortgangsrapportage 2023

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

 

9

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

 

Wonen, Bouwen & Welzijn

Economie, Sport, Kennis & Gezondheid

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een inclusieve, toegankelijke en sociale stad zijn voor alle inwoners, waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen, iedereen regie heeft over de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld en waar er zo nodig een vangnet is voor degene die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen. We stimuleren actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

 • Beschermd wonen
  In de Leidse regio is de implementatie van de nieuwe inkoop voor wonen met ondersteuning en ambulante ondersteuning uitgelopen. Hierdoor heeft de start van het programmateam maatschappelijke zorg en het werken aan de, in de inkoopstrategie geformuleerde, ontwikkelopgaven vertraging opgelopen. De planning is dat dit vanaf 2024 wordt uitgevoerd.
 • Samenhangend en passend aanbod van maatwerk-Wmo voorzieningen
  De wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning is in het voorjaar van 2023 sterk afgenomen, maar de personeelskrapte blijft wel bestaan. Tijdens de vakantieperiodes is het lastiger om nieuwe cliënten te plaatsen, omdat er minder personeel beschikbaar is.
 • Opvang en huisvesting kwetsbare groepen
  De opgave voor het huisvesten van mensen met een status voor 2023 is in totaal 343, waarvan 150 te huisvesten mensen in de eerste helft van het jaar (tot 1 juli) en 193 te huisvesten mensen in de tweede helft van het jaar (na 1 juli). Van de 150 te huisvesten mensen zijn er 147 mensen geplaatst. Er zijn 5 huisvestingen gepland vlak na 1 juli. Hierdoor is de taakstelling formeel net niet behaald. Naast het huisvesten van de mensen die behoren tot de taakstelling, zijn ook een aantal mensen geherhuisvest, die tijdelijk gehuisvest waren in onder andere de locatie Stationsplein. Deze tellen niet mee met de officiële taakstelling. Het voldoen aan de taakstelling zal in de toekomst steeds uitdagender worden, omdat de verwachting enerzijds is dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders aanhoudend hoog zal blijven en dat er anderzijds door het grote aantal geplande bouwprojecten veel ‘stadsvernieuwingsurgenten’ zijn te verwachten de aankomende jaren, die ook op zoek zijn naar een nieuw thuis.
 • Plan van aanpak Racisme
  In juni 2022 en in maart 2023 zijn twee stadsgesprekken gevoerd over racisme. De uitkomsten uit deze stadsgesprekken hebben geleid tot een aantal focuspunten in de aanpak van racisme. Op dit moment wordt in samenwerking met de partners, waaronder de politie, gewerkt aan het plan van aanpak. Deze moet begin 2024 klaar zijn.

Doelenbomen

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestaties

 

9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

 

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen

 

9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.