Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

01.01 Extra Tweede Kamerverkiezing
De extra kosten voor de organisatie van de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen worden geschat op
257.000.

Budgetneutrale wijzigingen:

01.02 Leges burgerzaken
De leges burgerzaken zijn per saldo naar verwachting 176.000 hoger dan begroot (294.000 hogere baten en 118.000 hogere lasten). Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal afgiften reisdocumenten dan geraamd. Hier tegenover staan hogere kosten voor extra inhuur ad 176.000.

01.03 Noodhulp aardbeving Marokko
Marokko is vrijdagavond 8 september getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar ook veel inwoners van Leiden hechte banden mee hebben. De solidariteit is daardoor groot. De schaal van verwoesting is enorm en de impact is nog niet te overzien. Het zal een enorme opgave zijn om de wederopbouw in goede banen te geleiden. Het college heeft besloten hieraan een financiële bijdrage te leveren. Net als veel andere gemeenten. Eerder hebben we dit ook gedaan na de aardbeving in Turkije en Syrië. De bijdrage is bepaald op 1 euro per inwoner, dus 128.000 in totaal. De dekking hiervoor is de post onvoorzien in de begroting. We doneren aan het VNG Fonds. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG voert met het geld gemeentelijke wederopbouw projecten uit. Die richten zich met name op de fase van (vroege) wederopbouw, door nauw aan te sluiten bij de behoefte van het lokale bestuur ter plaatse.