Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Budgettair neutraal

09.01

Eigen bijdragen Wmo

B

I

Ja

Reserve Sociaal Domein P9

-250

0

0

0

    

S

  

250

0

0

0

 

09.02

WMO-module Suite Sociaal Domein

L

I

  

140

0

0

0

   

B

I

Ja

Reserve Sociaal Domein P9

-140

0

0

0

 

09.03

Dementievriendelijke stad

L

S

  

0

43

0

0

   

B

I

Ja

Reserve Sociaal Domein P9

0

-43

0

0

 

09.04

Wmo-maatwerkvoorzieningen

L

S

  

850

0

0

 
     

Ja

Reserve Sociaal Domein P9

-850

0

0

 

Resultaat programma

      

0

0

0

0

Bedragen * 1.000