Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 10 Werk en inkomen
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

10.01

Bijstand

L

S

  

-1.000

0

0

0

 

10.03

Energiebudget 2023 DZB

L

S

  

-350

0

0

0

   

B

S

  

55

0

0

0

 

10.04

Dichterbij dan je denkt

L

S

  

239

0

0

0

Budgettair neutraal

10.02

Energietoeslag 2022

L

I

  

-975

0

0

0

     

Ja

Reserve Sociaal Domeins P10

975

0

0

0

Resultaat programma

      

-1.056

0

0

0

Bedragen * 1.000