Tweede Voortgangsrapportage 2023

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

De nadere uitwerking van het maken van verkeerskundige schetsen in samenspraak met bewoners/wijkraden vraagt meer tijd.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.4 Leidse Ring Noord

Geluidscherm Willem de Zwijgerbrug

Het project is aanvaard en de overdracht naar afdeling Regie Integraal Beheer is in afronding.

Plesmanlaan

De gemeenteraad van Leiden heeft het bestemmingsplan Plesmanlaan in november 2022 vastgesteld. In januari 2023 zijn twee beroepschriften ingediend tegen het bestemmingsplan. De beroepsprocedure loopt op dit moment. Daarnaast heeft de Raad van State de vrijstelling voor bouwprojecten om tijdens de bouwfase tijdelijk stikstofeffecten te mogen veroorzaken ingetrokken. Inmiddels zijn door de aannemer stikstofberekeningen uitgevoerd. De uitgevoerde berekeningen worden besproken met de omgevingsdienst.
Zowel de beroepen tegen het bestemmingsplan en de stikstofberekeningen leiden tot vertraging in de start bouw. De uitspraak van de Raad van State wordt pas aan het eind van het jaar verwacht.
De aannemer levert ondertussen het concept-DO van de Plesmanlaan in de maand juli op en vraagt de benodigde vergunningen aan. Het uitgangspunt is nu dat de realisatie in Q1 2024 start en het project in Q4 2026 gereed zal zijn. Mocht de uitspraak van de RvS langer op zich laten wachten dan heeft dat effect op de start- en opleverdatum van het werk. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om evt. verdere vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen.
Voor de realisatie zijn enkele delen van percelen nodig die niet in eigendom van de gemeente zijn of in erfpacht zijn uitgegeven. De gesprekken lopen en de verwerving wordt naar verwachting eind van het jaar afgerond.

Schipholweg Oost

De aanbestedingsprocedure is april 2023 afgerond, en de uitvoering is gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting ca. 1 jaar.

Schipholweg West

Het uitvoeringsbesluit Schipholweg-West kan verder worden voorbereid maar daarbij is realisatie sterk afhankelijk van de samenhang met de ontwikkelingen in en rond het stationsgebied (waaronder de M-kavels) en de nadere besluitvorming over het programma Autoluwe Binnenstad.

Willem de Zwijgerlaan

De gebiedsvisie Park de Zwijger is door uw raad vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan zal - in samenhang met de nadere en integrale uitwerking van de gebiedsvisie Park de Zwijger - naar verwachting in 2024 aan uw Raad worden aangeboden.

Leiderdorp

De aanbesteding van LRN Oude Spoorbaan en Engelendaal is gepauzeerd. Met Qirion, de uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk is voor de aanleg van het nieuwe en de verwijdering van het bestaande 50kV-kabeltracé vinden nog gesprekken plaats om de uitvoeringsrisico’s en de hinder in de omgeving te beperken. De inzet is om deze afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Als gevolg van de Porthos uitspraak dienen nu ook voor de realisatiefase stikstofberekeningen te worden uitgevoerd. Op grond van de onlangs uitgevoerde indicatieve berekeningen kan het werk met deels geëlektrificeerd materieel uitgevoerd worden. Inmiddels zijn ook de ontvangen vragen van de inschrijvers voldoende beantwoord om de aanbesteding te vervolgen. De aanbesteding zal eind augustus een vervolg krijgen en de verwachting is dat het werk aan het einde van dit jaar gegund kan worden.
Voor de realisatie van tracédeel Oude Spoorbaan zijn stukken perceel nodig die niet in eigendom van de gemeente zijn. Het Koninklijk Besluit van de onteigening is op 27 juli 2023 gepubliceerd. Het minnelijke overleg met de eigenaar vindt ook nog steeds plaats.

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

Door diverse issues als ontwerpdiscussies en capaciteitsproblematiek is de planning doorgeschoven waardoor in 2023 niet de uitvoering gerelateerde activiteiten hebben kunnen plaatsvinden die waren voorzien.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

De aanbesteding voor de grote renovatie en ophogen van de parkeergarage Haarlemmerstraat is mislukt. Er zijn geen inschrijvingen ontvangen. We gaan nu de markt bevragen waarom er geen inschrijvingen zijn ingediend. De verwachte vertraging is één jaar.

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

De uitbreiding van fietsvoorzieningen bij Station De Vink is vertraagd vanwege kostenstijging.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Met het aannemen van motie 23.0049.85 Het belang van veilige schoolzones heeft uw raad gevraagd om in deze Tweede Voortgangsrapportage een planning op te nemen van de realisatie van schoolzones bij basisscholen. Hieronder de planning.

School

Planning

Actie

De Korte Vliet

gerealiseerd

Gereed

ELS

gerealiseerd

Gereed

Lucas van Leyden (Vliet)

gerealiseerd

Gereed

Haanstra

gerealiseerd

Gereed

De Zwaluw

gerealiseerd

Gereed

t Klankbord

gerealiseerd

Gereed

De Stevenshof

gerealiseerd

Gereed

Lucas van Leyden (de Steeg)

gerealiseerd

Gereed

Leidse Hout

gerealiseerd

Gereed

Apollo

2023

lopend

De Morskring

2023

lopend

De Ley

2023

lopend

De Leimundo

2023

lopend

De Zijlwijkschool

aanpassing in 2023

lopend

De Dudalf

aanpassing in 2023

lopend

Woutertje Pieterse

aanpassing in 2024

Projectbureau, project verkeersveiligheid Houtkwartier

De Thermiek

2024

Projectbureau, project rioolvervanging Vogelwijk

De Vlieger

2024

Projectbureau, project verkeersveiligheid Houtkwartier

Lorentz

2024

Projectbureau, project rioolvervanging Burgemeesterswijk

Joppensz

2024

Projectbureau, project rioolvervanging Burgemeesterswijk

De Tweemaster

2024

in planning

De Meerpaal

2024

in planning

Auris de Weerklank

2025

Projectbureau, project rioolvervanging Hoge Mors

De Brug

geen actuele wens voor schoolzone

Geen actie

De Pionier

geen actuele wens voor schoolzone

Geen actie

Winford

geen actuele wens voor schoolzone

Geen actie

Er Riseleh

geen actuele wens voor schoolzone

Geen actie

Anne Frankschool

geen actuele wens voor schoolzone

Geen actie