Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

08.03 Onderhoud nieuwe sportaccommodaties
Er is een incidenteel voordeel van 250.000 op onderhoud van de nieuwe sportaccommodaties omdat de oplevering van deze sportaccommodaties in het derde kwartaal van het huidige kalenderjaar wordt verwacht en er tot die tijd geen onderhoudsmiddelen nodig zijn.

08.04 Uitvoeren nieuwe verkeersplannen
Dit jaar zijn er nieuwe evenementen (zoals o.a. Lustrum Augustinus en Canal Pride) bijgekomen in Leiden. Deze nieuwe grote evenementen en de strenge eisen rondom verkeersveiligheid maken het noodzakelijk dat er voor dit jaar extra budget van 30.000 nodig is om de bijbehorende verkeersplannen op te stellen en uit te voeren.

Budgetneutrale wijzigingen:

08.01 Prijsstijging op installaties Combibad/IJshal
De gemeente heeft de opdrachtnemer een bedrag van 335.181 toegezegd als compensatie voor extreme prijsstijgingen bij installaties (met een afschrijvingstermijn van 20 jaar). Deze prijsstijging kan gedekt worden uit de 'investering prijsstijgingen' in het meerjareninvesteringsplan (MIP). De 'investering prijsstijgingen' in het MIP is echter opgenomen met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Om het krediet voor installaties met 335.181 op te hogen waarna de extra kapitaallasten € 20.000 bedragen (afschrijving 20 jaar) moet de investering voor prijsstijgingen verlaagd worden (afschrijvingstermijn 40 jaar) met 575.000 waarna de kapitaallasten met € 20.000 afnemen. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging.

08.02 Muziekschool Hazewindsteeg
Het college heeft op 22 februari 2022 besloten tot de ontwikkeling van de muziekeducatie en -programmering, en het voornemen tot realisatie van een moderne muziekschool in het pand aan de Hazewindsteeg. Deze realisatie is bij voorkeur in de vorm van een verbindend Cultuurhuis, waarin een samenwerking tussen schouwburg en muziekschool plaatsvindt, met inachtneming van de door de raad geuite wensen in raadsbesluit RV21.0131. De investering voor deze verbouwing (een bedrag van 1,9 miljoen) wordt opgehoogd met € 1.090.000 en gedekt door een bedrag van € 800.000 uit de exploitatie van cultuur (reservering voor verbouwing) en een onttrekking van € 290.000 aan de reserve economische impulsen. Deze bedragen worden gestort in de reserve afschrijvingen investering.