Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Budgettair neutraal

07.01

Regionale Jeugdzorg

L

S

  

700

0

0

0

   

B

S

  

-700

0

0

0

 

07.02

Aankoop recht van opstal stichting Fatih

L

I

  

416

0

0

0

   

B

I

Ja

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

-416

0

0

0

 

07.03

Speeltoestellen Trekvaartplein

L

I

  

-65

0

0

0

     

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

90

0

0

0

    

S

  

0

0

6

6

   

B

I

Ja

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P7

-25

0

0

0

    

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

0

0

-6

-6

Resultaat programma

      

0

0

0

0

Bedragen * 1.000