Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

09.01 Eigen bijdragen Wmo
De eigen bijdragen Wmo Huishoudelijke hulp/Begeleiding vallen 250.000 lager uit dan begroot. De verwachte opbrengst in 2023 is bijna gelijk aan de werkelijke opbrengst 2022. Bij de Kaderbrief 2024-2028 zal de raming structureel worden aangepast. Het nadeel van 250.000 wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.

09.02 Wmo-module Suite Sociaal Domein
De afdeling Wmo is één van de afdelingen die gebruik gaan maken van het nieuwe systeem Suite Soiaal Domein. Door de tussentijdse omschakeling naar het arrangementenmodel (scopewijziging) en drukte bij de leverancier kan de nieuwe Wmo-module pas eind september 2023 in productie worden genomen. Deze vertraging in de implementatie van de Suite Sociaal Domein levert extra plankosten op. Hierdoor ontstaat voor 2023 een nadeel van 140.000. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.

09.03 Dementievriendelijke stad
In 2022 zijn rijksmiddelen ontvangen in het kader van de Nationale Dementiestrategie. De onderbesteding van 43.440 is vorig jaar gestort in de reserve Sociaal Domein, maar had eigenlijk overgeheveld moeten worden naar 2023. Daarom wordt nu 43.440 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

09.04 Wmo maatwerkvoorzieningen
In de Kaderbrief 2023-2027 is het budget 2023 voor de WMO-maatwerkvoorzieningen, totaal afgerond 29 miljoen, met 1,6 miljoen verlaagd. Het voordeel van 1,6 miljoen is vervolgens gestort in de reserve Sociaal Domein. Zoals bij de kaderbrief reeds was aangegeven is nu wederom naar de kostenontwikkeling gekeken. Nu blijkt dat de eerdere prognose een te rooskleurig beeld gaf. Op basis van de declaraties tot en met juli 2023 dient het budget voor de WMO-maatwerkvoorzieningen voor 2023 te worden verhoogd met 0,85 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt door de storting aan de reserve Sociaal Domein te verlagen met 0,85 miljoen. Bij de slotwijziging zal wederom gekeken worden naar de kostenontwikkeling.