Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

05.01 Bomenfonds

Bij de Jaarrekening 2022 is een bedrag van € 122.453 vrijgevallen uit de voorziening Bomenfonds. Ten onrechte is bij de jaarrekening geen bestemmingsvoorstel aangeleverd, waardoor het vrijgevallen bedrag als onderdeel van het rekeningresultaat is gestort in de concernreserve. Voorgesteld om dit te corrigeren en het bedrag van € 122.453 alsnog te storten in de reserve Bomenfonds.

Budgetneutrale wijzigingen:

Niet van toepassing.