Tweede Voortgangsrapportage 2023

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Klimaat, Mobiliteit & Financiën
Energie, Werk, Inkomen & Cultuur
Bestuur, Veiligheid, Handhaving & Regio
Wonen, Bouwen & Welzijn

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

  • De historische bruggen in Leiden worden vanaf medio 2023 weer in hun oorspronkelijke historische kleuren geschilderd. Door de bruggen in historische kleuren te schilderen winnen de bruggen aan betekenis, identiteit en aan zeggingskracht en leveren zij een zichtbare bijdrage aan de geschiedenis en historische gelaagdheid van Leiden. En tegelijk wordt het budget-neutraal uitgevoerd en zijn er geen extra middelen nodig.
  • De haven van de gemeente mag de Blauwe Vlag dragen. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de gemeente op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor schone jachthavens.
  • Als onderdeel van Samen aan de Slag is de Leidse Kweektuin geopend op 9 juni. Dit vormt het begin van de eigen kweek van eigen ecologisch plantgoed. Vanaf mei is de community medewerker van start gegaan met de opdracht verschillende (groen)partijen bij elkaar te brengen en toe te werken naar een platform waarin voorbeelden en kennis gedeeld kunnen worden.
  • Verschillende grotere initiatieven hebben last van de droogte. Per (groot) buurtinitiatief kijken we naar oplossingen die recht doen aan de specifieke situatie.
  • Ook in 2023 merken we bij beheer dat de prijzen stijgen. De verhoging lijkt enigszins te stabiliseren en in een enkel geval is deze minder hoog dan in de tweede helft van 2022. De prijsstijgingen worden vooral veroorzaakt door stijgende lonen en hogere materiaalkosten. Dit komt vooral voor bij de domeinen zoals wegen, water, riolering, speeltuinen en kunstwerken, met name bij de vervangingsinvesteringen. Als de prijsstijgingen aanhouden, gaan we dit de komende jaren ook bij de uitvoering van de vervangingsinvesteringen en groot onderhoud merken doordat de beschikbare middelen dan onvoldoende blijken te zijn.
  • Het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 "Samen maken we Leiden groener, gezonder en klaar voor de toekomst", is door het college vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen voor het voorkomen van wateroverlast, hittestress en het omgaan met droogte.
  • Het college heeft de klimaatrichtlijnen vastgesteld. Nu richten we onze aandacht op de implementatie en de monitoring.
  • In Polderpark Cronesteyn is een paddenpoel aangelegd als onderdeel van alle werkzaamheden ter verhoging van de biodiversiteit in dit park.
  • Afgelopen juni/juli is er extra gecommuniceerd over het voederverbod om zo de negatieve effecten van het voeren van vogels extra onder de aandacht te brengen.

Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Beheer wegen

Het vervangingsonderhoud aan de Zoeterwoudsesingel wordt dit jaar niet in uitvoering gebracht. Momenteel wordt nagegaan of het haalbaar is er een Singelparkproject van te maken. Er wordt bekeken welke middelen nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en de openbare ruimte in te richten conform het beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark. Deze verkenning loopt tot medio 2024. Dit jaar wordt hier daarom levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd.

Uitvoeren straatreiniging en graffitibestrijding

De Clean sweeps verlopen conform planning en hebben een positief effect. Het experiment met intensief vegen is uitgesteld. Het afspreken van de kaders met de aannemers vraagt eer tijd In het najaar wordt een proef gestart met doneerringen voor statiegeld blikjes en flesjes bij een zestal prullenbakken in de binnenstad.

Beheren straatmeubilair

Voor het cyclische beheer van het straatmeubilair wordt met extra maatregelen gekeken hoe de beeldkwaliteit weer op CROW B niveau te krijgen is. Dit doen we door tijdelijk de middelen anders te verdelen en inzet van meer personeel. We leggen hierbij de focus op de 4 wijken die het minste scoren. Dit zijn de wijken Stevenshof, Mors, Stationsgebied en Merenwijk. Op basis van het evaluatiemoment van eind 2023 bepalen we of en hoe we dit door willen zetten in 2024.

Beheren Spelen

De stijging van de onderhoudskosten speeltuinen zetten zich door, enerzijds door loonkostenstijging (11%), intensieve gebruik van speelplekken (met name slijtage van ondergronden), anderzijds door de stijgende prijzen van grondstoffen (tussen de 20-40%). Dit is niet binnen het bestaande budget van Beheren Spelen op te vangen. Op basis van de huidige informatie verwachten we het tekort op te kunnen vangen binnen het programmabudget Beheren openbare ruimte. Het contract voor de vervanging van speeltoestellen wordt opnieuw op de markt gezet. We stellen voor het nieuwe contract extra duurzaamheidseisen aan marktpartijen en eisen om de participatie met kinderen verder te verbeteren.

Verminderen van overlast in eigen wijk

Het verbeterplan voor de aanpak zwerfafval loopt. Na de zomer kan de balans worden opgemaakt en waar nodig worden bijgestuurd. Voor de aanpak van bijplaatsing bij ondergrondse containers is een apart project gestart om het aantal hotspotlocaties (=locaties waar regelmatig wordt gedumpt) verder te reduceren.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 
 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Ook hier zien we prijsstijgingen in de markt. Er wordt gewerkt met langlopende contracten waardoor deze stijging enigszins gedempt wordt. Ook willen we contracten voor bladvissen en het schonen van watergangen gaan combineren. Hierdoor wordt het interessanter voor de markt, en zo hopen we ook de kostenstijging te beperken.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C1.5 Aanleggen Singelpark

 

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.3 Beheren openbaar groen

De vervanging van bomen loopt vertraging op. Dit komt hoofdzakelijk door de doorlooptijd van de procedures, het betreft hier met name de aanvraag van de benodigde vergunningen die door de huidige randvoorwaarden in de Verordening Fysieke Leefomgeving onderdeel Bomen veel inspanning vraagt en lang duurt. Het aantal haarden van de Japanse duizendknoop neemt toe. De bestrijding van de haarden gaat volgens plan, ondanks dat constateren we dat het aantal vierkante meters dat bestreden moet worden wel toeneemt.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.