Tweede Voortgangsrapportage 2023

Toelichtingen afwijking begroting 2023

Mee- en tegenvallers:

03.01 Lasten en baten markten
Bij markten is per saldo een nadeel van € 180.000. Dit wordt veroorzaakt door niet-begrote uitgaven (30.000) voor het neerzetten marktkramen op de zaterdagmarkt. Daarnaast zijn er lagere inkomsten (150.000) omdat er minder marktplaatsen verhuurd worden op zowel de warenmarkten als de 3 Oktobermarkt (ook in 2022 waren de inkomsten 150.000 lager dan begroot).

Budgetneutrale wijzigingen:

Niet van toepassing.