2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Krediet 'Toegang Leidse Hout' alsnog onttrekken uit de reserve grondexploitaties (K06.02)
Bij het MPG 2020 (RB 20.0060) is besloten 275.994 beschikbaar te stellen voor Groenplan Alrijne in groene corridor Dieperhout met als dekking de reserve Grondexploitaties. Volgens financiële regelgeving moet op dit krediet jaarlijks worden afgeschreven. Om de jaarlijkse afschrijvingen te kunnen dekken is een storting gedaan in de reserve Afschrijvingen Investeringen van 275.994 ten laste van de reserve Grondexploitaties. Onttrekking uit de reserve Grondexploitaties van 275.994 is echter niet geboekt in 2020. Door deze technische begrotingswijziging zal dit alsnog in 2022 kunnen plaatsvinden.

Noodzakelijke intensivering en digitalisering Omgevingswet (K06.09)
De komst van de Omgevingswet en het daarbij behorende digitale stelsel (DSO) is een autonome ontwikkeling en buitengewoon omvangrijke wijziging van de wet- en regelgeving en digitale dienstverlening die vrijwel alle beleids- en werkprocessen in de fysieke leefomgeving raakt.
Aan deze stelselwijziging zijn significante structurele meerkosten (8,7 mln.) verbonden en tevens is een flinke tijdelijke meerjarige investering (7,4 mln.) nodig voor transformatie om de organisatie Omgevingswetproof te maken.

De structurele meerkosten volgen onder andere uit:
- Omgevingswetproducten met nieuwe rollen en functies
- Doorontwikkeling en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met Omgevingsloket
- Taakuitbreiding en verzwaring van bestaande functies door decentralisatie van Rijksregels

Gedurende de transitiefase naar het nieuwe stelsel zal moeten worden geïnvesteerd in:
- Het opzetten en doorontwikkelen van Omgevingswetproducten
- Meerwerk als gevolg van tijdelijke overlap van juridische stelsels
- Opleidingen en organisatieontwikkeling om te leren werken met de wettelijke instrumenten

Voor de begroting 2022 gaat het om 38.000 bijramen van licentiekosten voor het Digitale Stelsel (DSO,) die abusievelijk nog niet waren opgenomen. Verder is er op basis van het werkplan 2022, opgesteld in het kader van Leiden 2040 Implementatie Omgevingswet, een extra bijdrage van 80.000 gehonoreerd voor implementatie van de Omgevingswet. Deze wordt nu in de 2e voortgangsrapportage bijgeraamd. Tot slot betreft de 1.400.000 extra voor 2022 toegekende middelen via de Algemene Uitkering.

Budgetneutrale wijzigingen:

Uitgaven alvorens overdracht structureel beheer openbare ruimte project Schipholweg 130 (K06.03)
Het werken voor derden project Schipholweg 130 (realisatie brandweerkazerne en 140 woningen) wordt naar verwachting in de zomer van 2022 opgeleverd. De bouwer is bezig met het aanhelen van de openbare ruimte. Hierbij blijkt dat het trottoir te laag ligt ten opzichte van de peilmaat die door de gemeente is opgegeven, waardoor er een te groot hoogteverschil ontstaat t.o.v. het op te leveren gebouw. Voor de oplevering en overdracht van de openbare ruimte aan de afdeling Beheer wordt als voorwaarde gegeven dat de bouwer het trottoir aanlegt op definitieve (Leidse Ring Noord) hoogte. Door deze ophoging moet ook het fietspad en de kolken ter plaatse worden aangepast. De kostenraming van het geheel is 70.000.
Omdat dit een tegenvaller is voor het project en beleidslijn is dat resultaten van “werken voor derden” worden verrekend met de reserve Grondexploitaties wordt voorgesteld dat dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit deze reserve.

Noodzakelijke ingrepen gemeentelijk vastgoed (K06.06)
Bij meerdere gemeentelijke panden is het noodzakelijk om bouwkundige ingrepen uit te voeren. Dit betreft de panden Trix Terwindstraat, De Waag en een aantal panden waar kleinere investeringen noodzakelijk zijn. De betreffende kapitaallasten zijn – bij de Programmabegroting 2023 - vanaf 2023 (voor De Waag vanaf 2025) opgenomen in de meerjarenbegroting. Hierdoor is er geen financieel effect in 2022. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 wordt voorgesteld om onderstaande kredieten beschikbaar te stellen. Hiervoor is dan ook onderstaande toelichting opgenomen.
In het beschikbaar gesteld krediet voor de verbouwing van de Trix Terwindstraat (krediet van 1,27 miljoen in Programma 9) is geen rekening gehouden met aanpassing van de installaties (423.000). Dit is echter noodzakelijk omdat de aanwezige installaties niet meer voldoen aan de huidige eisen waardoor het binnenklimaat niet voldoende is. De jaarlijkse kapitaallasten en onderhoudskosten van de installaties zijn 42.000.
De renovatie van De Waag is noodzakelijk om verdergaand verval te voorkomen van dit voor de stad belangrijke monument. In grote lijnen komt het er op neer dat scheuren in gevels worden hersteld, dakbedekkingen worden vervangen en het verval van ornamenten wordt gefixeerd. Het betreft een combinatie van onderhoudszaken die uit de onderhoudsvoorziening betaald kunnen worden en vervangingsinvesteringen. De totale benodigde investering is naar verwachting 1,5 miljoen. Vanuit de onderhoudsvoorziening is rekening gehouden met planmatig onderhoud voor een bedrag van circa 600.000. De totale vervangingsinvesteringen worden ingeschat op circa 900.000. Bijbehorende kapitaallasten bedragen structureel 54.000.
Er zijn een aantal gemeentelijk panden waarbij de installaties verbeterd moeten worden aangezien er veel klachten zijn over het binnenklimaat. Tevens is het belangrijk (mede door corona) om de klimaatinstallaties aan te passen zodat de luchtverversing wordt verbeterd. Het betreft de verbetering van de installaties in de panden Milanenhorst, Middelstegracht, Roodenburgerstraat 1a, Topaaslaan 19, Driftstraat 49, Octavialaan 59 en Slachthuislaan 25. Hiervoor is een investering nodig van 300.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar zijn de structurele kapitaallasten 23.000.

Aanvullend krediet plankosten De Geus (K06.08)

Bij het uitvoeringsbesluit “De Geus” (RB 21.0039), realisatie van een megabioscoop, 96 appartementen en 1.800 m2 horeca voorzieningen e.d., worden maatregelen getroffen zoals het tijdelijk verleggen busbanen en woonrijp maken openbare ruimte o.a. verleggen riolering. Hiervoor zijn plankosten geraamd. De praktijk leert dat het project door de locatie en enkele civieltechnische uitdagingen complexer is dan waarvan in hetBeleidsrealisatie begroting 2022 | 49 uitvoeringsbesluit is uitgegaan. Ook spelen onvoorziene autonome ontwikkelingen mee, zoals de groter dan vooraf ingeschatte stijging van bouwkosten. Als gevolg hiervan is de ontwikkelaar genoodzaakt geweest de financiële haalbaarheid nader te onderzoeken. Ook bleek de verhuizing van de JUMBO complexer dan van te voren ingeschat. Dit alles heeft geleid tot een hogere plankostenrealisatie 2021, vertraging start sanering / bouw van einde 2021 naar Q3 in 2022 en hogere plankosten per jaar tot aan verwachte oplevering in 2025. Gevolg van dit alles is een verwacht tekort op plankosten tot einde project 2025 van 350.000. Daarom wordt een aanvullend krediet van 350.000 beschikbaar gesteld met als dekking een bijdrage uit de exploitatiebegroting.

Aanvullend krediet Voetgangersbrug Mendelweg Noord (06.02)

Ten behoeve van gemeentelijke projectbegeleiding voor de realisatie van de parkeergarage door Naturalis en het verbeteren van de openbare ruimte op de aangelegen gemeentelijke gronden - waaronder een voetgangersbrug - wordt voorgesteld om het bestaande krediet op te hogen met een bedrag van €50.000. Het geprognotiseerde wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen materiaalkosten als gevolg van de coronacrisis en het Oekraïne-conflict. Voorgesteld wordt de ophoging te dekken uit de gerealiseerde verkoopopbrengst van het kavel Mendelweg Noord ter grootte van €1.600.000. Het geprognotiseerde tekort van €50.000 bestaat deels uit een tekort op het budget voor uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van de voetgangserbrug / openbaar gebied ter hoogte van €35.000. Deze worden geactiveerd. De tekort op het budget voor de projectbegeleiding parkeergarage ter hoogte van €15.000 worden rechtstreeks onttrokken aan de reserve Grondexploitaties. Voorstel is dan ook om het krediet ter hoogte van €50.000 te dekken middels een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties waarbij de te activeren lasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen en Investeringen.

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Telderskade (06.03)
Vanwege vertraging in het project Geb Ontw.Telderskade wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet op te hogen met 270.000 en dit ten lasten te brengen van de toekomstige GREX

Bouwleges (06.04)
In 2022 wordt een voordeel verwacht van 2.000.000 aan bouwleges vanwege het hoge aantal aanvragen met grote bouwsommen.