2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers

(Crisis)Noodopvang vluchtelingen uit Oekraine (K09.02)
Om in te kunnen spelen op de acute situatie die is ontstaan in Oekraïne, hebben wij in Leiden een aantal duurzame noodopvanglocaties gerealiseerd. Wij zijn hard aan de slag gegaan om op verzoek van de Veiligheidsregio zo snel mogelijk duurzame opvangplekken te realiseren. Vanuit het Rijk is aangegeven dat de kosten voor gemeenten worden vergoed. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten voor de transitie van een gebouw om het gereed te maken voor de opvang van de vluchtelingen. Daarnaast ontvangen wij een normbedrag van 100 per bed per dag vanaf het moment dat de locatie beschikbaar is gesteld voor de noodopvang. Deze regeling heeft een looptijd vanaf maart tot en met augustus 2022. De regeling wordt nog verlengd, maar deze verlenging moet nog worden geformaliseerd. Het te ontvangen normbedrag zal aangepast worden op basis van een monitoronderzoek op basis van de kosten die gemeenten werkelijk maken. Dit onderzoek is naar verwachting eind september 2022 gereed, waarna in de verlengde regeling dit normbedrag ook wordt opgenomen. Voor vergoeding van de transitiekosten hebben wij een aanmelding gedaan (inclusief een begroting) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben eerder al de goedkeuring ontvangen om de locaties aan de Schipholweg, Houtlaan, Stationsplein en Lammenschansweg te verbouwen ten behoeve van de opvang. Het Rijk vergoedt van de transitiekosten de werkelijk gemaakte kosten en daarmee zou de gemeente dus geen risico moeten lopen. Bij de aanmelding hebben wij tevens verzocht om een voorschot op de verwachte vergoeding vanuit het normbedrag tot en met augustus. Zodra de regeling wordt verlengd tot en met december 2022, zullen wij daartoe (indien mogelijk) ook een aanmelding indienen om voor die periode een voorschot van het normbedrag te ontvangen. Wij hebben in deze begroting een raming gemaakt van de kosten die wij verwachten te maken en de vergoeding die daar tegenover staat. De begroting is voor alle locaties voor één jaar opgesteld. De laatste locatie die beschikbaar wordt gesteld, is naar verwachting het Stationsplein. Gezien de verwachting dat deze locatie per half september 2022 geopend kan worden, wordt in de begroting dus ook rekening gehouden met de kosten tot en met half september 2023. Aangaande het normbedrag hebben wij nu ook het uitgangspunt gehanteerd dat deze 100 blijft. Als dit bedrag in de verlenging van de regeling wordt aangepast, zullen we hierop ook onze begroting aanpassen. In de begroting 2022 is deze aanmelding voor nu budgetneutraal opgenomen. Het betreft afgerond 19,3 miljoen aan lasten en baten.

Programma Tijdelijke huisvesting statushouders (K09.04)
In 2021 is het Programma Huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen gestart en is budget vrijgemaakt voor inzet van capaciteit en voor het leveren van een financiële bijdrage aan het realiseren van tijdelijke huisvesting. Gezien de druk op de bestaande opvangvoorzieningen en het toenemende aantal vluchtelingen is de verwachting dat ook de komende jaren de taakstelling (wettelijke verplichting) hoog zal zijn. Dit in combinatie met de druk op de woningmarkt, maakt de inzet van extra middelen gewenst. Het betreft een aanvullende aanvraag op het reeds met de Kaderbrief 2021-2025 toegekende budget. Voor het sociaal beheer van de tijdelijke huisvestingslocaties en de leer-zorgtrajecten is 75.000 nodig in 2022.

Resultaat sociaal domein 2022-2026 (KC09.07)
Leiden ontvangt vanaf 2022 1,9 miljoen extra structureel omdat de fondsbeheerder verwacht dat Leiden door het gewijzigde woonplaatsbeginsel / Voogdij 18+ deze kostenstijging gaat maken. Deze stijging is vooralsnog niet in diezelfde omvang zichtbaar in de door SOZ begrote bijdrage voor Leiden, waardoor de kosten voor Jeugdhulp nu binnen de begroting blijven en in 2022 naar verwachting een incidentele meevaller van 0,6 miljoen ontstaat.
Per 2022 is gestart met een nieuwe manier van inkopen van de jeugdhulp. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten meer zelf gaan sturen op de inhoudelijke beleidsdoelen. In de voorbereiding op deze nieuwe werkzaamheden is gebleken dat regionaal en dus ook vanuit de Leidse regiogemeenten extra formatie nodig is om deze taken adequaat te kunnen uitvoeren. Dit brengt 116.000 extra kosten met zich mee. Een ander onderdeel van deze nieuwe manier van sturen is het onderbrengen van de regionale ondersteuningseenheid bij een van de gemeenten en dat is Leiden geworden. Deze eenheid was voorheen ondergebracht bij Holland Rijnland. Om de kosten van de extra overhead en werklast die hier voor Leiden mee gepaard gaat te kunnen dekken is 15.310 extra nodig in 2022. Per saldo bedraagt het resultaat 468.090 en dat wordt gestort in de reserve sociaal domein

Budgetneutrale wijzigingen:

Social Impact aanvulling (K09.03)
Er zijn extra middelen nodig voor inzet op de sociale gevolgen van de coronacrisis: voor het bevorderen van het studentenwelzijn 160.000, extra inzet MEE 24.000, belronde ondernemers 50.000, uitvoeren project Na corona voor elkaar (Leren met de stad) 14.800, inzet jeugdeducatiefonds 49.500 en een extra GGD-steekproef gezondheidsmonitor 10.700. De uitgaven worden volledig gedekt door een onttrekking van € 309.000 uit de reserve domein, onderdeel social impact.

Vrouwenopvang / aanpak huiselijk geweld (09.01)
De regionale middelen vrouwenopvang zijn vanaf 2021 door het Rijk met structureel 1,4 miljoen verhoogd doordat de jaren daarvoor het aantal meldingen fors was gestegen en omdat extra inzet nodig was voor de aanpak van huiselijk geweld. Door corona is het aantal meldingen vanaf 2021 veel lager uitgevallen dan verwacht. De verwachte onderbesteding bedraagt in 2022 1,2 miljoen. De onderbesteding wordt gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld.

Opstartkosten dagbesteding Incluzio (09.02)
Vanaf september 2022 zal Incluzio starten met de implementatie van de dagbesteding. Ze gaan hiervoor opstartkosten maken in de vorm van het aannemen van personeel (drie medewerkers in het eerste jaar, kosten materiaal, gereedmaken van de Huizen van de buurt, inventaris, cursussen, veiligheid, het aanschaffen van een rolstoelbus en een elektrische personenwagen). Vanaf december 2022 wordt een deel van de indicaties voor de maatwerkvoorziening begeleiding groep basis niet meer verlengd en wordt de daginvulling door Incluzio verzorgd. In 2022 zullen daarom de kosten voor Incluzio (SSL) hoger zijn dan de verlaging van de kosten van de maatwerkvoorziening. Dit zal zich vanaf 2023 terugverdienen. De verwachting is dat het aantal deelnemers die uit de maatwerkvoorziening stroomt naar Incluzio, hoger wordt. De kosten voor Incluzio zijn over het geheel genomen lager dan de huidige kosten voor de maatwerkvoorziening begeleiding groep.

Kind- en Gezinsbescherming (09.03)
De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) is voor 2022-2025 opgehoogd met 500.000 per jaar voor ontwikkelkosten van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in Holland Rijnland (HR). Leiden is centrumgemeente en ontvangt de DUVO. Een traject waar landelijk vijf à tien jaar voor is uitgetrokken. Er wordt voor HR o.a. een projectleider aangesteld, kosten voor 2022 bedragen 50.000. De voorbereidingstijd is te kort om het gehele budget voor 2022 uit te geven. Het restant van 2022 van 450.000 zal gestort worden in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld. Het budget blijft voor dit doel beschikbaar.

Beschermd Wonen (09.04)
In 2022 zijn t.o.v. 2021 (peildatum 1 januari) 56 cliënten overgegaan van PGB naar Zorg in Natura (ZIN), het budget voor PGB wordt daarom verlaagd met 1.100.000. Ook het budget voor Beschermd Wonen ZIN kan verlaagd worden met 3.600.000, vooral doordat er ook per 2022 nog cliënten zijn overgegaan naar de WLZ. Doordat het totaal aantal cliënten is afgenomen zal een lagere eigen bijdrage worden ontvangen dan begroot (750.000). Per saldo wordt er 3.950.000 gestort in de reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel voor Beschermd Wonen. Leiden is centrumgemeente en beheert het Beschermd Wonen-budget van de regio Holland-Rijnland.