1e Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

 

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

 

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

 

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

 

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

 

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

 

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

 

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
De verbouwing van het gebouw bij Speeltuinvereniging (SV) Ons Eiland is met enige vertraging gestart en zal naar verwachting medio 2022 zijn afgerond.

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kampt met personele tekorten. Dit leidt tussen 1 januari 2022 en juli 2022 tot een aangepaste dienstverlening van de JGZ aan de doelgroep 0-12 jaar. De kerntaken zoals het rijksvaccinatieprogramma blijven uitgevoerd worden, evenals hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en ouders. Er wordt bijgestuurd. Voor toelichting en informatie over de bijsturing en de aangepaste dienstverlening zie 10e coronabrief (Z/21/3259069). Voor de zomervakantie 2022 moet de personele formatie weer op orde zijn. Er wordt binnen de GGD/Hecht op landelijk niveau gezocht naar structurele oplossingen voor de formatieproblematiek. De gemeente Leiden houdt continu vinger aan de pols over de stand van zaken binnen de JGZ en zal signalen over eventuele gevolgen van de aangepaste dienstverlening tijdig bespreken met de GGD en eventueel andere organisaties, zodat daar oplossingen gevonden voor kunnen worden.

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd- & gezinsteams
Ook de organisatie Jeugdteams Leidse regio kampt met personeelstekorten. Daarnaast is nieuw personeel vaak onervaren en heeft daardoor meer begeleiding nodig. Dit heeft geleid tot wachtlijsten bij de Jeugdteams. Urgente zaken krijgen voorrang, andere zaken komen op de wachtlijst.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Per 2022 wordt gewerkt met een nieuwe inkoopstructuur voor de specialistische jeugdhulp en (deels) nieuwe governance daarop. Gemeenten treden in hun nieuwe rol van accountmanagers meer zelf in contact met aanbieders om te sturen op de beleidsdoelstellingen (normaliseren, kind en gezin centraal en zo thuis mogelijk). Hiertoe zijn in het eerste kwartaal samen met de nieuwe regionale Serviceorganisatie Zorg (SOZ) de eerste stappen gezet, maar de implementatie van deze nieuwe governance heeft wat vertraging opgelopen t.o.v. de initiële planning. Wel wordt al zoveel mogelijk via de nieuwe structuur gewerkt, en wordt door een ‘ontvlechter’ en kwartiermaker actief gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van de governancestructuur. Daarnaast is (mede n.a.v. de gevolgen van de pandemie) regionaal ingezet op een aanpak van de wachtlijst in de jeugd-GGZ.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

 

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk

 

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

 

7C1 Gelijke onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

 

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

 

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

 

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

 

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

 

7C3 Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

7C3.1 Stimuleren van een rijke leeromgeving waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

 

7C3.3 Bevorderen van een rijke leeromgeving en toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen 

 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek

7C4.1 Sturing geven aan projecten die zich richten op het behalen van een startkwalificatie, terugkeer naar het onderwijs (ook voor thuiszitters) of het verwerven van een werkplek

 

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
Het aanbod is voldoende, deelname blijft net als in 2021 aandachtspunt.

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen
Het vinden en betrekken van ouders bij het onderwijs aan doelgroepkinderen is in 2022 een aandachtspunt. Betrokkenheid van ouders was in 2021 lastig te organiseren door corona. Dit werkt in 2022 nog door. Er wordt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra inzet om dit te bevorderen.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

 

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

 

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

 

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.