2de Voortgangsrapportage 2022

Programmanummer

 

3

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Economie, Kennis, Sport & Gezondheid

Energie, Werk, Inkomen & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Het programma Economie omvat 11 verschillende prestaties. De prestaties zijn volop in uitvoering en krijgen bijna allemaal een groen stoplicht. Alleen prestatie 3D1.3 krijgt een oranje stoplicht.

  • De kantorenleegstand in Leiden is laag (4%) en ligt onder het frictieniveau voor een gezonde kantorenmarkt (5 -8%). Dat betekent feitelijk dat de kantorenmarkt op slot zit. Er wordt onderzoek gedaan naar de kantorenmarkt in de spoorzone (in kwantiteit en kwaliteit) waarbij inzicht wordt gegeven in de commerciële haalbaarheid van het programma en handvatten om de herontwikkeling en nieuwbouw van de kantoren in de spoorzone op gang te brengen.
  • De doorgaande internationalisering van Leiden biedt zowel kansen op het sociale vlak waarin iedereen mee telt, als op het economische vlak waarbij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat een toenemende welvaart voor alle Leidenaren bewerkstelligt. In maart 2022 heeft het college als vervolg op de Visie internationalisering een plan van aanpak en prioriteiten vastgesteld dat nu in uitvoering is.
  • Dit najaar is er besluitvorming met de partners van het Expat Centre over voortzetting van de samenwerking na 2022. Leiden zet in op een naamsverandering (International Centre) om het groeiend aantal inwoners met een buitenlands paspoort binnen Leiden wegwijs te maken. Daarnaast is het een belangrijke portal voor internationaal talent.
  • In 2022 staat Leiden in het teken van European City of Science, met ruim 80 wetenschappelijke congressen. Van 13 t/m 16 juli was hiervan EuroScience Open Forum de grootste interdisciplinaire wetenschapsconferentie van Europa. Deze 10e editie was in een volledig vernieuwde, hybride vorm gegoten en trok vele wetenschappers uit Europa naar Leiden.
  • De verbeterde voorzieningen van de gemeentelijke passantenhaven is ook opgemerkt door het internationale netwerk van kwalitatieve en duurzame voorzieningen voor de recreatievaart. Op 12 mei jl. ontving Leiden de eerste Blauwe Vlag uit handen van de landelijke coördinator.
  • In april is het succesvolle congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’ gehouden in de Stadsgehoorzaal. Vanuit een samenwerking tussen Platform De Nieuwe Winkel Straat van INretail, Centrummanagement Leiden en gemeente Leiden werden 100 centrummanagers, ondernemers, ambtenaren en vastgoedeigenaren geïnspireerd over hoe je met de juiste samenwerking zorgt voor vitale binnensteden. Leiden diende deze dag als rolmodel hoe er met de samenwerking tussen diverse stadspartners is bijgedragen aan het vasthouden van de koopkrachtbinding en omzet in de binnenstad tussen 2018 en 2022. Tevens is in april de ‘Week van de Beste Binnenstad’ gehouden met diverse activiteiten in de binnenstad, om te vieren dat we de finale van de verkiezing Beste Binnenstad hebben gehaald.
  • De transitie naar een circulaire economie wordt steeds zichtbaarder. We zijn op koers om per begin 2023 alle eigen bouwprojecten circulair uit te vragen en daarin te blijven monitoren en bijstellen. De subsidieregeling Circulair Verwaarden, die financiële dekking heeft tot zomer 2023, is een succes. Met deze regeling en netwerksessies stimuleren we ondernemers om stappen te zetten richting een circulariteit. We onderzoeken hoe we nog meer ondernemers kunnen bereiken om in 2050 een circulair Leiden bereikt te hebben. Voor het project rondom herbruikbare bekers zijn aanvullende incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit project heeft als doel om in Leiden, vooruitlopend op de ministeriële regeling die per 2024 in werking treedt, over te gaan op herbruikbare bekers in de gehele stad.

Doelenbomen

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Nagenoeg alle onderliggende onderwerpen krijgen een groen stoplicht. Toelichting op onderwerp 8. Ligplaatsenbeleid, leest u hieronder.

8. Ligplaatsenbeleid

De ingang van de omgevingswet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2023. Voortgang op verankeren ligplaatsenbeleid in instrumentarium omgevingswet kan pas worden geboekt met ingang van de wet.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Gemeente Leiden wil conform nationale doelen bijdragen aan een circulaire economie in 2050 en daartoe inwoners en bedrijvigheid in Leiden stimuleren om circulair te consumeren en produceren. In een circulaire economie stuurt het economisch systeem op zo min mogelijk verspilling van grondstoffen en behouden grondstoffen maximaal hun waarde.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Eén prestatie krijgt een oranje stoplicht, toelichting op deze prestatie leest u hieronder.

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Begin 2022 is het nieuwe Actieplan MVI vastgesteld. Vanwege capaciteitsverschuiving naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen is er enige vertraging opgetreden. Inmiddels wordt het onderwerp weer volop aangepakt, maar de ontstane vertraging wordt niet ingelopen.