1e Voortgangsrapportage 2022

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

  • Voor het programma Autoluwe Binnenstad is in het eerste kwartaal de Steenschuur opgeleverd. Hier is nu meer ruimte voor fietsparkeren en er zijn in de omgeving van de Botermarkt, Nieuwe Rijn en Oude Rijn maatregelen genomen om het autoverkeer verder te ontmoedigen.
  • Het startsein is gegeven voor de aanleg van de Leidse Ring Noord. Met de aanleg van de Leidse Ring Noord blijft de Leidse regio bereikbaar, maken we ruimte voor fiets en ov én kunnen we de binnenstad autoluw maken. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Willem de Zwijgerbrug. De Leidse Ring Noord ligt goed op planning en binnen budget; de afgelopen 2 jaar heeft uw Raad de uitvoeringsbesluiten genomen van de Willem de Zwijgerbrug, de Plesmanlaan, het Engelendaal, de Oude Spoorbaan en de Schipholweg-Oost. Conform de planning in het geactualiseerde kaderbesluit zullen de uitvoeringsbesluiten van de Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg-west eind 2022 / begin 2023 aan uw Raad worden aangeboden. De uitvoering van de Plesmanlaan is inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer en de aanbesteding van de Leiderdorpse tracédelen is gestart en zullen later dit jaar worden gegund. Naar verwachting zal de geluidsvoorziening op de Willem de Zwijgerbrug in de zomer van dit jaar worden opgeleverd.
  • Ter stimulering van het fietsverkeer en om ruimte te bieden aan de groei wordt er aan veel fietsprojecten gewerkt. De aanleg van de Fietsstraat Haagweg-Zuid is begin dit jaar afgerond en in maart geopend. Een belangrijke verbetering voor de vele fietsers die van deze route gebruik maken. Een ander project voor zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid, als het stimuleren van de fiets, maar ook de vergroening van Leiden is het project rondom de Groote Vink, waar afgelopen jaar een start mee is gemaakt (de uitvoering is in 2024). Afgelopen periode is het kaderbesluit voor dit project vastgesteld.
  • In februari is het nieuwe parkeerroute informatiesysteem (PRIS) in gebruik genomen.
  • De stroomvoorziening voor evenementen in de binnenstad wordt, dankzij de subsidie vanuit het Schone Lucht Akkoord, geschikt gemaakt voor laadstroom ten behoeve van de zero-emissie stadsvervoer. Leiden kent inmiddels veel en succesvolle aanbieders van zero-emissie diensten in de binnenstad en het aantal is groeiende.
  • In het eerste kwartaal zijn de maatregelen om het aantal COVID-besmettingen tegen te gaan, verminderd. De verkeerseducatieprojecten, waarbij lesgevers scholen bezoeken, zijn daardoor weer langzaam aan op gang gekomen. Het project Fietshelden wordt gestart en voor senioren is het project Doortrappen begonnen. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen zoals Incluzio, de KBO, Fietsersbond en Rijnland Beweegt. Op 3 juni is het Wereld Fiets Dag en zal ook de zoektocht naar een Fietsburgemeester worden gestart.
  • Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt in 2022 o.a. gewerkt aan fietsmaatregelen Stevenshof, het kruispunt Vijf Meilaan / Sweelincklaan / Debussystraat, de voorbereiding aan de reconstructies Churchilllaan, Lammenschansweg en Hoge Rijndijk.

Doelenbomen

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Stimuleren lopen

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichting Lammenschansweg
De gemeente wil de Lammenschansweg opnieuw inrichten met als doel de infrastructuur zodanig te verbeteren dat het verkeer ook in de toekomst, en mede als gevolg van de verschillende gebiedsontwikkelingen in de omgeving, goed kan worden verwerkt. De verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, de ruimtelijke inpassing van de OV-routes en regionale fietsstraten vraagt daarbij om een integrale herinrichting met een gevel tot gevel benadering waarbij alle bovengrondse maatregelen en de benodigde infrastructurele aanpassingen in de ondergrond zo nodig worden meegenomen. Dit vergt naar verwachting een forse investering. Daarvoor gaat de gemeente in de komende periode op zoek naar volledige financiering inclusief ook bijdragen van derden.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.