1e Voortgangsrapportage 2022

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

 

1

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Werk, Inkomen en Economie & Cultuur

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio.


De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte, persoonlijke en toegankelijke dienstverlening, waarbij burgers, bedrijven en overige instellingen betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.


Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Dienstverlening
Februari 2022 is de Direct Duidelijk Deal ondertekend door de gemeentesecretaris. Dit was het startschot voor het project Duidelijke taal waarin de medewerkers getraind worden in het schrijven van duidelijke taal. Eind 2021 zijn hiervoor medewerkers opgeleid tot schrijftrainer.
De visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar lag van 4 maart t/m 14 april ter inzage voor inspraak. Na verwerking van de inspraakreacties zal de visie aan de raad aangeboden worden voor vaststelling.

Doelenbomen

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.)

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B1.1, 1B1.2 en 1B1.4
In april is de raad per brief geïnformeerd over het feit dat de dienstverlening geregeld verstoringen kent. Afgelopen jaren is een ingewikkelde ICT-architectuur ontstaan (door de forse toename van systemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden) die zorgt voor dagelijkse verstoringen in de dienstverlening. Onze organisatie verzet enorm veel werk om dit in goede banen te leiden. Ondanks die inspanningen zien we dat het aantal verstoringen oploopt en dat wettelijke termijnen en interne servicenormen onder druk staan, vooral bij de teams Burgerzaken, KCC, Vergunningen en Werk & Inkomen.

Daarnaast zijn er bij Burgerzaken en KCC problemen met de bezetting, enerzijds door een hoog ziekteverzuim (o.a. door corona, griep) en anderzijds door een overspannen arbeidsmarkt waardoor het steeds moeilijker wordt om geschikte medewerkers te werven.

Tenslotte heeft Burgerzaken er sinds de Oekraïne-oorlog een arbeidsintensieve taak bij gekregen met het inschrijven van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor lopen de wachttijden op en worden andere taken tijdelijk opgeschort of kunnen minimaal worden uitgevoerd.