2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Budgetneutrale wijzigingen

Afrekening Jeugdzorg 2020 en Jeugdzorg 2021
De eindverantwoording van de regionale Jeugdhulp 2020 betekende een voordeel van 372.000 ten opzichte van de eerder verwerkte april prognose van de TWO. De financiële consequenties van de eindverantwoording zijn door het late tijdstip niet meer verwerkt in de jaarrekening 2020.
Er is daarnaast vertraging in de start van de Jeugdteams. De implementatie van de nieuwe manier van werken (met Praktijkondersteuner Jeugd, triage en regievoering) wordt deze maanden nog vormgegeven en de leden van de jeugdteams moeten hier nog in meegenomen worden. Daarnaast is de arbeidsmarkt ongunstig wat het moeilijk maakt bijv. praktijkondersteuners Jeugd te vinden. Deze vertraagde start is onderwerp van gesprek tussen gemeenten en Jeugdteams Leidse regio en zal dit ook de komende tijd blijven. Wel is al duidelijk dat de verwachte verlaging van de uitgaven voor specialistische jeugdhulp in 2021 met 500.000 naar verwachting niet gehaald gaan worden. Het saldo van dit bedrag ad 128.000 wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein. De gevolgen voor 2022 en verder zullen betrokken worden bij de Kaderbrief 2022-2026.

Aanvullend krediet Broekplein 2
Bij besluit met nummer BW18.0505 is voor de vervanging van het scholencomplex aan het Broekplein 1, 5 en 9 (de basisscholen De Tweemaster, De Zijlwijk en De Meerpaal) een krediet toegekend van 6.961.000 (incl. BTW). Het krediet is bedoeld voor de nieuwbouw. Dit krediet is beschikbaar gesteld bij de Programmabegroting 2019 – 2022. Nieuwe ramingen en de aanbesteding hebben ertoe geleid dat er een verwachte overschrijding van dit krediet is van 1.108.000. Dekking hiervoor is beschikbaar in de vorm van een aantal door de betrokken schoolbesturen ingetrokken beschikkingen voor een totaalbedrag van 1.092.414. Het resterende verwachte tekort van 15.586 zal, conform bestaand gemeentelijk beleid, moeten worden opgelost door de schoolbesturen.

Afboeken boekwaarde Telderskade
Het schoolgebouw aan de Telderskade (nu Leimundo) is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van het Leonardo college. De restant boekwaarde (€ 189.000) moet in een keer versneld worden afgeschreven. Deze afschrijving wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De als gevolg van de afboeking vrijvallende kapitaallsten worden toegevoegd aan het budget voor eenmalige voorzieningen.

Openbare ruimte Leonardo College en ISC
De kosten voor de bouw en het woonrijp maken voor de locatie Leonardoschool vallen 500.000 lager uit. De werkzaamheden hebben minder tijd gekost dan bij aanvang was ingeschat. Daarnaast zijn er enkele werkzaamheden komen te vervallen. Voorgesteld wordt om een deel van vrijgevallen budget, te weten 200.000, in te zetten voor het aan de Telderskade aangrenzende project herinrichting openbare ruimte Indoor Sport Centrum (ISC), waarvan het ontwerp is aangepast na overleg met omwonenden en bomenbond.
Voornoemde aanpassing is gelegen in de meerkosten van een alternatieve ontsluiting van het ISC ten behoeve van het behoud van monumentale bomen die op de Groen Kaart zijn opgenomen langs de Telderskade en Boshuizerkade, en aansluiten op een mogelijke herinrichting van de Telderskader op lange termijn. Daartoe is een alternatieve ontsluiting van het gebied ontworpen in samenhang met een verkeersveilige afwikkeling van langzaam verkeer en bouwverkeer. Over excacte positionering van de voetgangsersoversteek op de Telderkade vindt nog nader onderzoek en overleg met omwonenden plaats. De resultaten worden in het uitvoeringsbesluit Openbare ruimte ISC aan uw raad voorgelegd. Omdat voornoemde variant 200.000 duurder is, o.a. vanwege een brug in plaats van een duiker, en de financiële ruimte niet aanwezig is in het huidige budget voor de herinrichting van de openbare ruimte ISC, wordt voorgesteld om een deel van het voordeel van de inrichting van de openbare ruimte bij het Leonardo College ten behoeve van een samenhangende gebiedsontwikkeling in te zetten. En om daarnaast € 300.000 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan als dekking voor het integrale huisvestingsplan onderwijs (IHP) fase 2-3 en de kapitaallast beschikbaar te houden binnen de begroting.