2de Voortgangsrapportage 2021

Programmanummer

 

3

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Volgens het Centraal Planbureau lijkt de economie zich nu veerkrachtig te herstellen maar de onzekerheid van corona blijft. De economie in 2021 zou bijna met 4% groeien. Dit kan per regio verschillen. Bij deze raming gaat het CPB uit dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen komen.

Het programma Economie omvat 11 verschillende prestaties. Deze prestaties zijn volop in uitvoering. Een aantal is gericht op het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis en een aantal komt voort uit een langere termijnplanning. Bij elke prestatie is gekeken om vitaler en duurzamer uit de crisis te komen. Dat Leiden een internationale kenninstad is, helpt hierbij. Samen met stadspartners werken we aan de voortgang van de prestaties. Zo wordt er bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan de Bedrijventerreinenstrategie met de deelname van bedrijventerrein De Waard aan de Challenge voor verduurzaming van bedrijventerreinen in de regio.


Er zijn digitale stadsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van de participatie voor de Visie bezoekerseconomie, de beleidsnota Toeristische verhuur van woonruimte 2021 en het Retail- en warenmarktbeleid 2021. De komende maanden worden deze beleidsstukken ter besluitvorming aangeboden. We gaan door met onze inzet en inspanningen om als gevolg van de coronacrisis de basisvoorzieningen en leefbaarheid van de binnenstad naar omstandigheden op peil te houden. We zijn finalist voor Beste Binnenstad in 2021 en we treffen voorbereidingen voor de European City of Science 2022.

De partners van het Stagepact van Economie071 zijn volop bezig met onder andere de organisatie van een online stagebeurs in september, met als doel het aantal stagetekorten op te lossen. Ook is de stagejager inmiddels een aantal maanden aan de slag en boekt goede resultaten. Op het Leiden Bio Science Park wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de coronapandemie en hoe een dergelijke pandamie in de toekomst kan worden voorkomen. Met onze inzet zorgen we ervoor dat het park zich kan blijven ontwikkelen naar een innovatiedistrict en zich internationaal kan profileren. Met het Stimuleringsfonds hebben we een aantal start ups zoals Water in the cloud en Inventeers financieel kunnen steunen. Zij spelen in op de snel veranderende wereld en vergroten de weerbaarheid en veerkracht van onze lokale economie. We zijn gestart met een nieuw project binnen Economie071: de MKB-deals digitalisering. Met subsidie vanuit de provincie gaan we MKB-ers in Leiden en de regio ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf.


Als gemeente nemen we ook zelf onze verantwoordelijkheid door de markt te prikkelen te verduurzamen. Dat doen we door maatschappelijk verantwoord in te kopen, onze bouwprojecten in bijvoorbeeld de openbare ruimte duurzaam te ontwerpen en circulair uit te voeren. En door actief samen te werken met ondernemers en instellingen om samen vorm te geven aan de circulaire economie van de toekomst.


Samen met Economie071 brengen we de gevolgen van de coronapandemie op de Leidse economie en die van de regio in kaart. Met de provincie pakken we regionale uitdagingen aan, zoals de bedrijventerreinen en de kantorenaanpak. Leiden werkt als G40 gemeente mee aan een position paper voor het economisch herstel en transitie, dat wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken. Periodiek praten we bij met het ministerie van Economische Zaken over de landelijke economische ontwikkelingen die Leiden raken en de ontwikkelingen in Leiden om input te geven voor het landelijke beleid.

Doelenbomen

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering.

Deze prestatie bestaat uit 9 verschillende onderdelen. Hiervan krijgen 7 onderdelen een groen stoplicht en worden verder niet toegelicht. De volgende twee onderdelen kleuren niet groen:

Onderdeel 6. Markten

Dit onderdeel krijgt een oranje stoplicht. Vanaf 28 april jl. mochten de non-food marktkooplieden door het versoepelen van de coronamaatregelen weer op de diverse weekmarkten in Leiden te staan. De coronamaatregelen hebben een negatieve invloed op de totaal te innen standplaatsgelden over 2021..

Onderdeel 8. Ligplaatsenbeleid

Een rood stoplicht voor dit onderdeel omdat er in 2021 geen voorstellen komen voor aanpassing van dit beleid. Tijdens het proces van het opstellen en aanpassen van de Verordening fysieke leefomgeving is gebleken dat het borgen en reguleren van het gebruik van het openbaar water en de walkanten door (woonboot)bewoners, recreanten van binnen en buiten leiden en (bedrijfsvaart)ondernemers een onderwerp is dat een integrale benadering vraagt in regelgeving en aanpak. Daarmee is het een onderwerp dat bij uitstek geschikt is om op te nemen in het omgevingsplan. In de loop van 2022, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal daarom worden gestart aan de uitwerking hiervan met als doel opname in het Leids omgevingsplan.

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park

In aanvulling op het groene stoplicht willen wij hier de verkoop van een perceel grond aan de Mendelweg aan de Stichting Naturalis noemen. Naturalis bouwt op deze plek een parkeergarage die naast het parkeren voor bezoekers ook gebruikt zal worden door medewerkers en bezoekers van het LBSP. Daarnaast wordt de parkeergarage ingericht als Park & Ride plus voorziening voor bijvoorbeeld bezoek aan de binnenstad. Dit is een proef in het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt, waar de focus verschuift van bezit naar gebruik en waar nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.