2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers:

Legesinkomsten horeca en evenementen
Naar verwachting zullen door corona de legesinkomsten voor horeca en evenementen 70.000 lager zijn dan begroot. Verwacht wordt dat van het Rijk via het gemeentefonds volledige compensatie zal worden ontvangen. Deze verwachte inkomsten worden geraamd in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Subsidies Historisch Stadsbeeld
De Subsidies Historisch Stadsbeeld zijn in het voorjaar van 2021 sterk getekend door de -inmiddels derde- coronagolf. Daardoor is op dit moment nog maar 15% van het budget beschikt. Tegelijk is er enige opleving te zien van winkelpuiherstel en kleurherstel in de vorm van voorbereidende advisering, ontwerpfase (en vergunningentraject) voor winkelpuien en lopend of aanstaand kleurenonderzoek. Het is voor ons al duidelijk dat de aanpassing van de SHS-regeling effect begint te krijgen, ook al is dat nog niet zichtbaar in voorlopige beschikkingen. Daarnaast is door Erfgoed Leiden en Omstreken in samenwerking met Centrummanagement zeer recent de subsidieregeling onder de aandacht gebracht bij Leidse ondernemers en winkelpandeigenaren op het traject Stationsweg-Steenstraat-Haarlemmerstraat. Het is de bedoeling hiermee verder te gaan in de Haarlemmerstraat, Breestraat en verder. De eerste positieve reacties en gerichte adviesvragen naar aanleiding van deze campagne beginnen daar nu over binnen te druppelen.
Verwachting is dat de tweede helft dus een flink aantal subsidies beschikt kunnen worden, maar dat het slechte eerste half jaar niet goed gemaakt kan worden. Verwachting is een onderbesteding op de subsidie van € 85.000.

Leids ontzet
De viering van Leids ontzet zal in verband met corona in een aangepaste vorm doorgaan. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen naar verwachting 645.000. Het betreft de kosten voor het omhekken en extra beveiligen van de kermis, de organisatie van het jongerenfeest en boten met muziek en het garant staan voor de 3 October Vereeniging bij sterk achterblijvende kermisopbrengsten.

Budgetneutrale wijzigingen:

Combibad de Vliet-IJshal
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van het College van B&W van 12 juli 2021 zijn er tijdens de uitwerkingen van het Technische ontwerp van het bouwteam meer- en minderkosten naar voren gekomen waarbij het saldo + 900.000 bedraagt. Daarnaast is door tekort aan grondstoffen ook sprake van bovengemiddelde prijsstijgingen. De geselecteerde bouwpartners hebben aangegeven dat de prijsstijgingen zodanig fors zijn, dat ze genoodzaakt zijn een prijscorrectie op de aanneemsom te geven omdat zij anders genoodzaakt zouden zijn het werk te moeten teruggeven. Het projectmanagementteam en de bouwpartners zijn vervolgens in onderhandeling gegaan. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op een prijscorrectie van + 4,1%, zijnde + 1,2 miljoen. Voorgesteld wordt om het krediet voor de bouw van het Sportcomplex combibad-IJshal totaal op te hogen met € 2,1 miljoen waarbij de structurele kapitaallasten € 87.000 bedragen en deze kapitaallasten te dekken vanuit een verlaging van de investering voor de openbare ruimte Sportpark de Vliet (structureel € 31.500 kapitaallasten) en vanuit de gemeentebrede stelpost Indexering in Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen (€ 55.515). Dit is een budget waarmee jaarlijkse kleine schommelingen en verschillen in indexering worden opgevangen.

Verslimmen stroomvoorziening evenementen en markten
De Gemeente Leiden heeft op maart 2021 een subsidieaanvraag gedaan binnen het Schone Lucht Akkoord. De aanvraag is gericht op het ontsluiten en verslimmen van de bestaande markt- en evenementenvoorzieningen ten behoeve van het kunnen verhogen van het huidige gebruik en het koppelen van laadinfra. De totale investering voor het project bedraagt 318.446, de subsidie bedraagt 159.223. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de verwachte hogere inkomsten door te belasten energieverbruik.

Invulling resterende taakstelling sportaccommodaties
Op de sportaccommodaties staat een taakstelling van circa 24.000. Dit is het restant van de totale structurele taakstelling van 788.000. Het resterende deel van deze taakstelling wordt ingevuld door een besparing op de energielasten.