2de Voortgangsrapportage 2021

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen vormen een belangrijk deel van het stadsklimaat, dragen bij aan de ontwikkeling van alle Leidenaren en maken deelname aan het maatschappelijke leven voor iedereen toegankelijk. Dat is van grote waarde voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. In de gezonde stad hebben mensen de ruimte om te sporten en te bewegen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Cultuur

Door corona en de daarvoor geldende beperkingen zijn ook in het tweede kwartaal van 2021 veel culturele activiteiten niet mogelijk. Musea waren gesloten, voorstellingen en uitvoeringen waren niet toegestaan evenals evenementen. Ondanks de beperkingen probeert de culturele sector op creatieve manieren er het beste van te maken, bijvoorbeeld door streaming van voorstellingen. Maar er waren andere creatieve manieren om met het publiek in contact te blijven, zoals bijvoorbeeld Cultuurplatform "De Leidse Burcht". Gebr. De Nobel presenteerde ‘Parels van Leiden’, waarin tientallen Leidse muzikanten een videoclip van zichzelf kregen op het hoofdpodium van dit Leidse poppodium. Zodra de versoepelingen van de covid19 maatregelen het toelieten gingen de culturele instellingen steeds meer open. Eerst de bibliotheek, daarna de musea en uiteindelijk ook de podia (theater, dans en muziek) met beperkte aantallen bezoekers. Vanaf 26 juni gingen de podia weer verder open met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hierdoor werd direct gebruik gemaakt van het publiek wat leidde tot uitverkochte voorstellingen.

Sport
Beweegsleutels

De Leidse Beweegsleutels zijn vastgesteld.

Renovatie zwembad De Vliet
De renovatie van het buitenbad De Vliet is afgerond. Het complex is woensdag 12 mei 2021 opgeleverd en op donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) naar volle tevredenheid in gebruik genomen. De feestelijke opening heeft op 19 juni 2021 plaatsgevonden. Er zijn positieve reacties over het feit dat de karakteristieke uitstraling van het complex goed bewaard is gebleven en dat de waterkwaliteit merkbaar is verbeterd als gevolg van het vernieuwen van de installaties.

Sportaccommodaties
Voor zowel het Combibad-IJshal als voor het Indoorsportcentrum (ISC) zijn in respectievelijk mei en juni aannemers geselecteerd. De start van de bouw van beide sportaccommodaties is voorzien voor het einde van 2021. De planning is dat beide uitvoeringsbesluiten voor de openbare ruimte in de eerste helft van 2022 worden vastgesteld.

Corona
De gemeentelijke sportaccommodaties zijn de afgelopen maanden weer geopend en/of in gebruik genomen (prestatie 8C1.1). Het aantal Leidenaren dat voldoet aan de beweegnormen is in 2021 gedaald (bron: Stads- en wijkenquête 2021). Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg van de coronacrisis (prestatie 8C2.1). Samen met onze partners, Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden, zetten we ons vanuit Sportstad Leiden in om verenigingen te ondersteunen in deze lastige tijd. De verenigingen slaan zich (vooralsnog) goed door de coronacrisis heen. We verwachten dat het steunpakket van de overheid voor sportaccommodaties voldoende compensatie voor de exploitatie biedt. Naast directe effecten op het uitvoeren van prestaties zien we ook langer durende effecten van corona op onze inwoners, zoals dat Leidenaren minder bewegen. Deze effecten zien we in 2021 maar zullen ook daarna nog zichtbaar zijn.

Doelenbomen

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestaties

 

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

Algemeen
Voorstellingen, optredens podiumaanbod, museaal aanbod alsmede activiteiten van amateurkunstverenigingen hebben de eerste helft van 2021 door de coronamaatregelen stil gelegen of in zeer beperkte mate (vaak online) plaatsgevonden. De versoepelingen vanaf juni zorgen voor meer perspectief in de tweede helft van 2021. Echter zitten er wel nog beperkingen op bijvoorbeeld maximaal aantal bezoekers, wat ook voor de tweede helft van 2021 voor tegenvallende resultaten zal zorgen. Daarnaast is het publiek nog niet altijd bereid weer culturele voorzieningen te bezoeken en hebben veel organisaties te maken met verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers.

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod
Door de geldende beperkende maatregelen i.v.m. COVID hebben lessen fysiek stil gelegen. Door versoepelingen in juni kwamen lessen fysiek binnen weer op gang.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum de Lakenhal
Het museum was vanwege de Coronamaatregelen de eerste helft van 2021 gesloten. Na de heropening van 5 juni zullen de beoogde aantallen bezoekers eerst nog uitblijven. Met name buitenlandse toeristen blijven nog weg. De inkomsten uit toegangsgelden, evenementen, winkel, rondleidingen blijven hierdoor achter. De gevolgen zijn nog gelijk aan de verwachtingen bij de eerste voortgangsrapportage.

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector
Er is met de ontwikkeling van netwerkvorming gestart, door middel van een online platform en een netwerk rond de pilot Kunst op Recept. Komende halfjaar volgt doorontwikkeling.

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers
Deze ambitie uit de Cultuurnota is opgepakt, maar door de beperkingen t.g.v. corona kon een aantal projecten nog niet doorgaan. De projecten die wel doorgang hebben gevonden waren uitsluitend online.

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren
Pas eind juni/begin juli 2021 konden weer activiteiten voor jongeren georganiseerd worden, dit vanwege de Coronamaatregelen de eerste helft van 2021.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
Vanwege de coronamaatregelen is het museum dicht geweest, kon het bij openstelling minder bezoekers ontvangen en zijn er minder toeristen.

8.B1.4 uitvoeren erfgoedbeleid
Begin 2021 heeft de raad het besluit genomen om de Erfgoednota te continueren, met de huidige ambities.
In 2021 heeft overleg plaatsgevonden met eigenaren van de Leidse kerken en overige stakeholders. Een concept kerkenvisie is in ontwikkeling en zal in het najaar het besluitvormingstraject in gaan.

Begin 2021 heeft de raad de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld geactualiseerd. In de eerste helft van 2021 is slechts een zeer beperkt aantal aanvragen ingediend als gevolg van de coronacrisis, maar er is nu sprake van een opleving in de belangstelling. Diverse aanvragen zijn in het voorbereidende traject, waaronder ook kleurherstel en winkelpuien. Recent is in samenwerking met het Centrummanagement een campagne gestart om de regeling opnieuw onder de aandacht te brengen van ondernemers en winkeliers in de binnenstad. Ook daar kunnen nieuwe aanvragen uit voortkomen die leiden tot versterking van het historisch stadsbeeld. Een inschatting is lastig te maken; pas aan het einde van het jaar kan inzicht worden gegeven in het daadwerkelijke aantal aanvragen en subsidietoekenningen van 2021.

In de zomer van 2021 is de Unescostatus toegekend aan de Romeinse Limes, waaronder ook park Matilo. Een mooie mijlpaal.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestaties

 

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2021

 

8C2. Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

 

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

 

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties
Door de coronamaatregelen blijven er exploitatietekorten bestaan. Er is inmiddels de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) voor het eerste en tweede kwartaal. Daarnaast wordt er nog een tegemoetkoming aangevraagd voor het resterende tekort op de zwembaden over het eerste halfjaar. Voorlopig is er dus sprake van volledige compensatie.

Heropening De Vliet
De renovatie van het buitenbad De Vliet is afgerond en het complex is medio mei gebruik genomen. Er zijn positieve reacties over het feit dat de karakteristieke uitstraling van het complex goed bewaard is gebleven en dat de waterkwaliteit merkbaar is verbeterd als gevolg van het vernieuwen van de installaties. De financiële eindstand van het deelproject laat een meerwerk zien dat beperkt is gebleven tot 6,5% van de aanneemsom.
Mede door het aanwenden van reguliere middelen uit de exploitatie en planmatig onderhoud voor het buitenbad drukt dit meerwerk niet op het projectbudget. Over deze meerwerkkosten hebben wij u bij de Kaderbrief/1e Voortgangsrapportage 2021-2025 reeds inhoudelijk geïnformeerd.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
Leidenaren hebben minder bewogen, hoogstwaarschijnlijk wegens corona (bron: Stads- en wijkenquête 2021). De inspanningen vanuit de gemeente om Leidenaars voldoende te laten bewegen gaan onverminderd door.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
De Leidse Beweegsleutels zijn bouwstenen voor een beweegvriendelijke openbare ruimte. Elke Beweegsleutel beschrijft een bepaald aspect voor de inrichting en omvat ontwerpprincipes. Zij vormen belangrijke sleutels tot het stimuleren van het bewegen bij Leidenaren.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

8D2.2. Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning
Door de Coronacrisis zijn er in het tweede kwartaal van 2021 nauwelijks evenementenvergunningen behandeld en verleend. De maatregelen zijn inmiddels versoepeld en de komende tijd zal waarschijnlijk weer meer mogelijk zijn.

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
Door de Coronacrisis en de beperkende maatregelen zijn er in het tweede kwartaal van 2021 nauwelijks evenementen geweest.