2de Voortgangsrapportage 2021

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Noord Zuid Verbindingsas Leiden Bio Science Park

De besluitvorming voor het kaderbesluit is vertraagd. Het afgelopen jaar zijn verschillende ontwerpvarianten voor de Darwinweg / Sandifortdreef verkend. Dit heeft vanwege de complexiteit nog geen voorkeursvariant opgeleverd. De verwachting is voor dit knelpunt dat dit in 2022 wel het geval zal zijn en dat dan een kaderbesluit volgt. Voor opgave Posthofrotonde/T-splitsing Wassenaarseweg zijn op basis van het in 2020 uitgevoerde verkeersonderzoek stappen gezet. Er wordt gekozen voor verdere voortgang eerst de verschillende oplossingsvarianten met de belangrijkste stakeholders te bespreken. Deze andere aanpak heeft het project vertraagd. De verwachting is dat in 2022 een Kaderbesluit kan worden genomen.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Het project Toegankelijk bushaltes loopt door tot in 2022. Het project heeft vanwege de coronapandemie vertraging opgelopen. Van de circa 207 haltes die Leiden heeft zijn er reeds 76 toegankelijk gemaakt. 35 Haltes zullen nog in het najaar van 2021 worden aangepakt, de aanbesteding daarvoor heeft deze zomer plaatsgevonden. 27 Haltes zullen in 2022 middels een apart project worden opgepakt. De resterende 69 haltes worden, middels werk met werk maken, meegenomen in lopende ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer


4C1.3 RijnlandRoute

Zoals in de 1e Voortgangsrapportage is gemeld, loopt de planning van de provincie vertraging op vanwege een noodzakelijke herziening van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De inpassing van een busbaan op de Europaweg en noodzakelijke asverschuivingen op het Lammenschansplein van de beide bruggen (Trekvlietbrug en Lammebrug) zijn hiervan de redenen. Naast deze noodzakelijke PIP-herziening wacht de provincie het definitief Esthetisch Programma van Eisen af alvorens met de aanbesteding formeel te starten. De aanbesteding zal vermoedelijk door de provincie begin 2022 worden gestart.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.