2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers

Lagere inkomsten Grafisch Productiecentrum

Al langere tijd heeft het Grafisch Productie Centrum te maken met tekorten van rond 350.000 per jaar. In de Kaderbrief 2021 - 2025 is daarom met ingang van 2022 budget van 200.000 toegekend. Tegelijkertijd maakt het GPC een noodzakelijk ommezwaai. Noodzakelijk om financiële en kwalitatieve redenen. Er is gekozen om te investeren in efficiëntie, kwaliteit en professionaliteit. Met als doel een servicegerichte dienst die voldoet aan de wensen en eisen van de organisatie op al deze genoemde punten. De administratieve en financiële stroom wordt doorgelicht aangescherpt en verbeterd. De teamleden krijgen trainingen en coaching waardoor de professionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten verbeterd. Vervolgens worden complexere en grotere opdrachten geworven om de inkomsten de verhogen en de investeringen zijn vruchten te laten afwerpen. Deze opdrachten moeten komen van interne afdelingen en opdrachtgevers vanuit organisaties aangesloten bij servicepunt 71. Op deze manier dienen de opbrengsten in de toekomst met ongeveer 150.000 verhoogd te worden. Tijdens de overgangsfase in 2021 wordt deze meeropbrengst nog niet gehaald. Daardoor is er ook in 2021 nog steeds sprake van het tekort, waarvoor aanvullend budget nodig is.

Kapitaallasten
Bij de actualisatie van de afschrijving op de kapitaalgoederen ontstaat er een incidenteel nadeel op de kapitaallasten 66.171

Actualisatie treasury

Het voordeel op het taakveld treasury bedraagt 175.000. Het resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van lagere rentelasten op aan te trekken financiering, als gevolg van een lager benodigd volume aan leningen (231.000 voordeel). Daarnaast zijn de interne rentedoorberekeningen, de verwachte rentebaten en de rentestortingen in een tweetal reserves geactualiseerd, met per saldo een negatief resultaat (56.000 nadeel)

Ontwikkeling algemene uitkering 2021
De algemene uitkering 2021 ontwikkelt zich negatief door verdere krimp van de gemeente ten opzichte van 2020. De daling van het aantal inwoners leidt ook tot een daling van de daaraan gerelateerde sociale maatstaven.Bovendien zien we ook een daling van het regionale klantenpotentieel. Voor 2021 wordt verwacht dat derving van inkomsten voor parkeren, leges en marktgelden als gevolg van corona wordt gecompenseerd in de algemene uitkering.

Budgetneutrale wijzigingen

Vervanging applicatie Key2Parkeren
De ICT-applicatie die nu gebruikt wordt voor een aantal (vergunnings) aanvraagprocessen en heffingen rondom parkeren, markten en ligplaatsen zal per 1 januari 2022 niet langer ondersteund worden door de leverancier. De financiële functionaliteit kan niet, zoals gepland, worden ondergebracht in de bij aanvang van de vervangingsprojecten ontworpen oplossingsrichtingen. Om de betalingsprocessen per 1 januari 2022 te kunnen continuere, wordt daarom een nieuwe applicatie aangeschaft. De kosten van deze applicatie inclusief in- en externe projectkosten bedragen 400.000. Daarbij komt nog € 50.000 voor het nog 6 maanden in de lucht houden van de huidige applicatie in 2022. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren.

Vervanging subsidiesysteem BpmOne
De implementatie van het nieuwe subsidiesysteem is complexer en zal langer duren dan verwacht. Dat betekent dat er extra uren nodig zijn voor projectmanagement en projectondersteuning. De extra kosten voor 2021 bedragen 118.000. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein.

Intranet

De intranetten van de samenwerkende gemeenten in de regio zijn sterk verouderd. Technisch is het moeilijk de soms wel 10 jaar oude intranetten overeind te houden en qua functionaliteiten sluit het ook niet meer aan bij het gebruik van deze tijd en de behoefte die er (extra) is door het meer op afstand werken, mede door de coronacrisis. Regionaal wordt nu gewerkt aan een gezamenlijke scenariokeuze en vervolgens opdrachtformulering voor het vervangen van de intranetten. In het vooronderzoek is gebleken dat het intranet van Leiden compleet moet worden vervangen en moet worden geïntegreerd in de werksystemen die nu worden gebruikt in Kantoor71. Voor de vervanging van het Leidse intranet moet rekening worden gehouden met 175.000 in 2021 en eenzelfde bedrag in 2022, bestaande uit gelden voor (technisch) projectleiderschap, informatiemanagement, aankoop intranet passend in de nieuwe architectuur, inrichting en vulling van het nieuwe intranet. De benodigde middelen wordent gedekt via de reserve bedrijfsvoering.

Overdracht Landmeterauto's naar Servicepunt71
Bij de overgang van VRIS 3 zijn de drie landmeterauto's overgegaan naar SP71. Het vervangingskrediet (van € 65.000) voor de 3 landmeterauto's is achtergebleven in Leiden. Reden is dat in het krediet ook de vervanging voor een bedrijfswagen voor GPC was opgenomen. De bedrijfswagen voor GPC hoeft niet te worden vervangen. In 2023 worden de twee bedrijfswagens binnen SP71 vervangen. Dit betekent dat vanaf 2024 de bijdrage aan SP71 met de bijbehorende kapitaallasten van 9.897 per jaar stijgt (afschrijving in 5 jaar). Deze hogere bijdrage kan ruimschoots gedekt worden door de lagere kapitaallasten die nu geraamd zijn in de begroting van Leiden als gevolg van latere start afschrijving en lager budget door het niet vervangen bedrijfswagen (GPC).