1e Voortgangsrapportage 2020

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 
Uiteraard heeft de coronacrisis invloed op deze prestatie zoals ook in de inleiding is genoemd. De prestatie blijft vooralsnog op groen omdat de effecten nog onduidelijk zijn. Bij deze prestatie willen we nog het volgende melden. In de begroting 2020 staat aangegeven dat in het eerste kwartaal 2020 de derde en tevens laatste Peiling Ondernemersklimaat (POK) uitgevoerd wordt zodat we in deze voortgangsrapportage de resultaten kunnen noemen. Het algemene waarderingscijfer voor de dienstverlening 2020 is 5,6 op een schaal van 10 (streefwaarde 2020 was 5,8). Het algemene waarderingscijfer voor het ondernemersklimaat is gewaardeerd op 5,9 wat vergelijkbaar is met eerdere jaren en andere steden. De drie peilingen met elkaar geven een algemeen gemiddeld waarderingscijfer op verschillende thema’s, waaronder vestigingsklimaat en dienstverlening. Aan de hand van deze uitkomsten wordt onderzocht welke maatwerkanalyse mogelijk is.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
Ondanks het feit dat alle inspanningen grotendeels doorlopen wordt deze prestatie op oranje gezet omdat er veel minder inkomsten uit toeristenbelasting zijn als gevolg van het coronavirus.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt, waar de focus verschuift van bezit naar gebruik en waar nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.