1e Voortgangsrapportage 2020

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestatie

 

8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film

 

8A1.2 Exploitatie Museum de Lakenhal

 

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal

 

8A2 Culturele levendigheid en culturele identiteit van de (binnen)stad

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren

 

8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

 

8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven

 

8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

 

8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats

 

8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

De prestaties 8A1.1, 8A1.2 , 8A2.1, 8A2.3, 8A3.1, 8A3.2 en 8A3.3 stonden tot medio maart allen op groen. Het noodgedwongen annuleren van culturele activiteiten en de sluiting van museum De Lakenhal als gevolg van de corona-maatregelen hebben sinds half maart een zeer grote impact. Voor al deze prestaties is nu een oranje stoplicht opgenomen.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
Tot medio maart een groen stoplicht. De noodgedwongen sluiting van de molen als gevolg van de corona-maatregelen hebben sinds half maart een zeer grote impact en hebben een oranje stoplicht tot gevolg.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestatie

 

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2020

 

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen 

 

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen 

 

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring 

 

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies  

 

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

 


Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)
Het noodgedwongen (tijdelijk) sluiten van sportaccommodaties heeft negatieve financiële consequenties. Het rijk heeft aangegeven compensatie te geven voor het kunnen kwijtschelden van de huur van sportaccommodaties. Of er ook compensatie komt voor de sluiting van zwembaden is nog onduidelijk. Als we die niet krijgen is er sprake van een financieel tekort. De gemeente ondersteunt waar mogelijk het weer opstarten van sportactiviteiten. De prestatie wordt, in afwachting van financiële compensatie door het rijk, voorlopig op oranje gezet.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring
Enkele evenementen zoals de Singelloop zijn als gevolg van het coronavirus niet doorgegaan. Gezien de onzekerheid of betreffende sportevenementen na de zomer nog gaan plaatsvinden wordt deze prestatie voorlopig op oranje gezet.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Prestaties 8D2.1, 8D2.2 , 8D2.3, 8D2.4 en 8D2.5 stonden tot medio maart allen op groen. Vanwege het coronavirus zijn tot 1 september vergunningsplichtige evenementen van overheidswege verboden. Op niveau van de veiligheidsregio wordt afgestemd welke evenementen eventueel nog in 2020 kunnen plaatsvinden. Voor deze prestaties is nu een oranje stoplicht opgenomen.